Hvilken bevisværdi har et anbefalet brev?

Til familie-advokaten (som iøvrigt er en fremragende ide):

Hvis en person ønsker senere at kunne dokumentere, at en modpart har modtaget en skrivelse fra ham, benyttes det ofte at fremsende det pågældende papir som anbefalet/rekommanderet brev.

Det er mit indtryk, at afsenderens påstand om at have fremsendt dokumentet til vedkommende derved tages til troende også i retten.

Men hvorfor det? Det eneste, man får kvittering på ved at sende brevet anbefalet, er, at man har fremsendt den pågældende *kuvert* med et bestemt forsendelsesnummer. Der siges intet om, hvad der er inde i kuverten.

Kun afsenderen får en garanti ved at fremsende noget anbefalet, idet han ved, *hvad* han puttede i kuverten, og får kvittering pa, at *kuverten* er afleveret til adressaten.

Hvad siger I?

Svar

Et anbefalet brev må naturligvis antages at være kommet frem til modtageren, hvis det rent faktisk er blevet afleveret til ham.

Hvis der blot der afleveret en meddelse om, at der ligger et anbefalet brev til afhentning, må det formentlig antages, at brevet er kommet frem, hvis afsenderen havde hjemmel til at anvende anbefalet brev.

En sådan ret til at give forpligtende meddelelser ved anbefalet brev har bl. a. retsvæsenet i relation til brevforkyndelse af stævninger og i relation til indkaldelser til fogedretten.

Er der tale om en opsigelse af et lejemål eller en ansættelsesaftale, er opsigelsen formentlig ikke kommet frem, hvis der blot er afleveret en meddelelse til modtageren om, at der ligger et brev til ham på posthuset.

Ovenstående resultater støttes bl. a. på en artikel i Juristen 1983 side 153-157 af lektor Jens Anker Andersen, Århus Universitet.

Jeg er helt enig i, at det strengt taget er umuligt at føre bevis for, hvad der var i kuverten. Det er mit indtryk, at domstolene godt tør stole på afsenderens forklaring om, hvad der stod i det afsendte brev, når afsenderen har gemt en kopi. Det har formodningen imod sig, at afsenderen skulle have puttet et blankt stykke papir i en anbefalet kuvert.

På grund af ovenstående tvivl er det meget almindeligt at afsende vigtige breve, såsom opsigelser, påkrav o.s.v., i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene sendes anbefalet og det andet i almindeligt brev. I brevet anføres det udtrykkeligt, at "nærværende brev er sendt såvel anbefalet som ved almindeligt brev".

Det er også altid en meget god ide at bede modtageren kvittere for modtagelsen på vedlagte ligelydende. Derved opdager man det i tide, hvis der måtte være problemer med den pågældende modtager.

E-mail kan derimod ikke erstatte anbefalede breve. Man kan jo ikke se, om brevet er blevet hentet i modtagerens mail-box.

Den bedste løsning er at sende breve med afleveringsattest, og sende to breve - et almindeligt brev og et med afleveringsattest, og i brevet udtrykkeligt anføre, at "nærværende brev er sendt såvelved almindeligt brev og ved brev med afleveringsattest".

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg