Må man kopiere videoer og CD'ere til eget brug?

1. Må man optage film fra fjernsynet på sin egen video?

2. Må man overspille to videofilm?

3. Må man overspille fra CD til bånd?

4.Må man overspille fra CD til CD?

SVAR.

ad 1: Ja, så længe at det er til "privat brug". Det er et grundprincip i dansk ophavsret, at der er meget vid adgang til privatkopiering. Se eventuelt ophavsretslovens § 12.

ad 2: Ja, men som i svaret ovenfor, er det en betingelse, at kopien er til "privat brug", hvilket i denne sammenhæng skal forstås som dig selv, dine venner og kolleger.  Grænsen går dog ved f.eks. kopiering til en større kreds af bekendte og fremmede! 

ad 3: Ja, men kun hvis det er et lovligt eksemplar af CD'en, som du kopierer analogt, og det ikke er lånt eller lejet.

ad 4: Ja. Du skal dog være opmærksom på, at der er tale om en "digital" kopi, hvilket har den konsekvens, at du ikke må kopiere til venner og kolleger, samt at du ikke må kopiere lånte eller lejede eksemplarer. Du må kun kopiere til helt "personlig brug" eller til brug i "din husstand". 

Og husk også kravet om, at du kun må kopiere lovligt erhvervet musik - altså ikke enhver MP3-fil hentet fra Internettet!

 

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg, advokat
www.minadvokat.dkOphavsretlovens § 12

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
Stk. 2.
Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

1) opføre et bygningsværk,

2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,

3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form

4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller

5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om

1) musikværker,

2) filmværker,

3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,«.

4) værker af brugskunst eller

5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.