Hvilke beføjelser har militærpolitiet over for civile?

1. Hvilke beføjelser har Militærpolitiet og Hjemmeværnspolitiet over for civile borgere?

2. Gælder Retsplejelovens § 750, når/hvis civile borgere udspørges af Militærpolitiet eller Hjemmeværnspolitiet?

3. Har Militærpolitiet og Hjemmeværnspolitiet beføjelser over for personer, der på det aktuelle tidspunkt ikke er i tjeneste, men som dog er ansat i Forsvaret/er medlem af Hjemmeværnet?

SVAR.

1: Som udgangspunkt har militærpoliti eller personel fra Hjemmeværnets politikompagnier ingen beføjelser overfor civilpersoner. I forbindelse med militær aktivitet kan de dog foretage færdselsregulering, adgangskontrol og lign.

Ifølge færdselsloven § 89, stk 2 kan politiet bemyndige andre til at foretage færdselsregulering, og der er udstedt en særlig bekendtgørelse herom (nr. 519 fra 1990). Det er ofte anvendt at bemyndige militærpolitiet, hjemmeværnet, eller beredskabskorpset til at regulere færdsel og parkering ved større arrangementer. Bemyndigelsen kan også være til civile, f.eks. ved anvendelse af skolepatruljer.

2: Retsplejelovens bestemmelser om afhøringer, herunder § 750, gælder ifølge militær retsplejelov § 13 tilsvarende - men kun overfor militært personel.

3: Militærpoliti og Hjemmeværnspoliti har beføjelserne overfor militært personel - uanset om de ikke aktuelt er i tjeneste. Overfor hjemsendt personel dog kun i det omfang der stadig er militære forpligtelser. Det følger af den militære straffelov § 5.

Retsplejelovens § 750. Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen