AfstemningerDin mening

Du kan her anføre din mening om 53 vidt forskellige spørgsmål.
Hvert spørgsmål kan kun besvares een gang.

 


Bør adgangskravene til gymnasiet skærpes med henblik på, at flere unge vil søge en erhvervsuddannelse?

Bør topskatten på 15% af personlig indkomst over 568.900 kr. i 2023 nedsættes?

Hvor længe boede du sammen med din ægtefælle, før I blev gift?

Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Bør arv og gaver deles ved separation og skilsmisse, medmindre arvelader eller giver har bestemt andet?

Bør formueskatten genindføres?

Bør religiøs omskæring af drengebørn forbydes?

Bør der indføres automatisk arveret for ugifte par, som har fællesbørn og har levet sammen i mindst 2 år?

Har du og din ægtefælle overvejet at oprette ægtepagt om, at jeres alders-,kapital- og ratepensioner skal ligedeles ved separation/skilsmisse?

Folketinget vedtog i 2006 en lov om, at normale pensionsordninger ikke skal ligedeles ved separation og skilsmisse, selv om parterne har formuefællesskab, og selv om der er stor forskel på størrelsen af hver ægtefælles pensionsopsparing. Er du enig i denne lov?

Bør der indføres bompenge ved indkørsel til København?

Bør der indføres skærpet kontrol med, at arbejdsløse reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet?

Bør navn og adresse på et anonymt vidne holdes hemmeligt for tiltaltes forsvarer, så denne ikke kan komme til at videregive oplysningerne?

Er det godt for samfundet, at uligheden mellem rige og fattige øges?

Bør der indføres en regel om, at udlændinge, der for 3. gang dømmes for en overtrædelse af straffeloven, skal udvises - uanset varigheden af deres ophold i Danmark?

Hvilken af følgende ejendomsmæglerkæder har efter din mening det dårligste ry?

Hvilken af følgende éjendomsmæglerkæder har efter din mening det bedste ry?

Bør private udlejere være pligtige til at forrente lejeres deposita?

Bør det indføres mulighed for, at private tilgodehavender kan inddrives via lønindeholdelse - på samme måde som offentlige krav?

Har du fået udført sort arbejde inden for det sidste år?

Har du eller din ægtefælle den største pensionsordning?

Tror du på, at Gud har skabt himlen og jorden, at Jesus er opstanden fra de døde, og på kødets opstandelse og det evige liv?

Bør der indføres skat på fortjenesten ved salg af andels- og ejerlejligheder, parcelhuse og sommerhuse?

Bør værnepligten helt afskaffes?

Bør valgretsalderen nedsættes til 16 år?

Bør der indføres et ventelistesystem i alle private andelsboliger, således at sælgere ikke længere kan kræve penge under bordet?

Bør det forbydes, at fætre og kusiner gifter sig med hinanden?

Bør Tyrkiet optages som medlem af EU?

Bør lønmodtagere frit kunne bestemme, om de vil være medlem af en fagforening?

De økonomiske grænser for retshjælp og fri proces er i 2023 er på 358.000 kr. for enlige og 455.000 kr. for par. Bør disse grænser forøges?

Er du medlem af Folkekirken?

Bør der indføres brugerbetaling på 100 kr. for en konsultation hos en privatpraktiserende læge?

Bør der fortsat være fradragsret for faglige kontingenter?

Hvor vil du starte med at søge råd næste gang du får et juridisk problem?

Bør Danmark gå over til EURO'en som valuta?

Vil du søge advokatbistand næste gang du køber fast ejendom?

Hvilken form for skattelempelse bør have 1. prioritet?

Er det rimeligt, at en ægtefælle hæfter subsidiært for den samlevende ægtefælles retsskatter opstået under ægteskabet?

Søskende og søskendebørn bør beskattes af arv og gaver efter samme regler som gælder for arv og gaver til forældre og børn.

Bør hastighedsgrænsen på motorveje forhøjes?

Vi har i vort ægteskab kun fællesbørn

Der er almindeligt formuefællesskab i vort ægteskab

Pensionsordninger bør ligedeles ved separation eller skilsmisse, hvis der er formuefællesskab.

Har du oprettet testamente?

Alt, hvad hver part ejer ved ægteskabets indgåelse, bør være den pågældendes særeje, medmindre andet er aftalt

Arv og gaver bør være særeje, medmindre arvelader eller giver har bestemt andet.

Forældre bør kunne gøre deres børn arveløse ved testamente.

Bør normalbidraget til børn på 1.500 kr. om måneden (2023) forhøjes?

Hvordan fandt du første gang frem til www.familieadvokaten.dk?

Hvilke dele af www.familieadvokaten.dk besøger du mest?

Hvor ofte besøger du www.familieadvokaten.dk?