943-1 Fradrag i den personlige indkomst

Almindelige lønmodtagere har stort set ingen fradrag i den personlige indkomst.

Der findes dog følgende fradrag i den personlige indkomst.

1. Indskud på pensionsordninger

2. Tilbagebetaling af kontanthjælp

3. Arbejdsmarkedsbidrag


 1. Indskud på pensionsordninger.

  På privattegnede ratepensioner gælder der beløbsbegrænsninger. Det kan du læse mere om på emne nr. 651-5 . Der har siden 2013 ikke kunnet ske fradrag ved indskud på kapitalpensioner

  Der gælder tilsvarende fradragsregler rateforsikringer samt for pensionsordninger med løbende udbetalinger (livrenter).

  Indskud på ratepensioner og livrenter kan fortsat trækkes fra også i topskatten.

  Der er fra 2010 indført et loft over fradragsretten på ratepensioner og ophørende livrenter. Der er ingen loft over fradragsretten for indskud på livsvarige livrenter, men på private livrenter skal der ske fradragsfordeling over 10 år.
 2. Tilbagebetaling af kontanthjælp.

  Ifølge ligningslovens § 8 O kan skattepligtig kontanthjælp, der er tilbagebetalingspligtig efter kapitel 12 i aktivloven, fradrages i den personlige indkomst i det indkomstår, hvori beløbet tilbagebetales.

  Tilbagebetaling af kontanthjælp kan ifølge aktivlovens kapitel 12 komme på tale, hvis

  a. du har har undladt at give oplysninger som krævet i aktivloven eller serviceloven eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter aktivloven,

  b. du har modtaget økonomisk hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed,

  c. du har modtaget særlig støtte efter aktivlovens § 34 til dækning af terminsudgifter på ejerboliger eller andelsboliger,

  d. du har modtaget hjælp på grund af din uforsvarlige økonomi, ubegrundede opgivelse af et arbejde eller beskæftigelsesfremmende foranstaltning, nægtelse af at påtage sig et rimeligt tilbud om arbejde eller af at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger,

  e. du har modtaget hjælp, fordi du eller din ægtefælle har været indblandet i en kollektiv arbejdsstrid,

  f. der på det tidspunkt, da du søgte hjælp på grund af økonomisk trang, forelå forhold, der viser, at du i løbet af kortere tid ville være i stand til at tilbagebetale hjælpen,

  g. du senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

  I de 3 tilfælde, der er nævnt under pkt. e-g, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis kommunalbestyrelsen ved hjælpens udbetaling har gjort dig bekendt med tilbagebetalingspligten.

  Du skal i øvrigt være opmærksom på, at tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.
 3. Arbejdsmarkedsbidrag.

  Du kan læse mere om disse bidrag, som populært kaldes bruttoskatten, på emne nr. 944.