861 Fordele og ulemper ved arveafkald

Arveloven indeholder nogle regler om afkald på ventende arv, dvs. arveafkald som gives, medens arveladeren endnu lever. Er arveladeren død, kan der også gives arveafkald på den faldne arv. Dette emne angår fordele og ulemper ved både afkald på ventende og på falden arv.

Ulempen ved arveafkald giver sig selv. Ved at give arveafkald fraskriver du dig din arveret for tid og evighed, og arveafkald bør derfor kun gives efter nøje overvejelser og når der foreligger specielle grunde hertil.

Jeg vil på dette emne komme ind på tre forskellige tilfælde, hvor det kan være fornuftigt at give arveafkald: Afkald på grund af insolvens, afkald for at spare boafgift og afkald mod vederlag som alternativ til et skifte.

 1. Det første tilfælde er den desværre meget velkendte situation, at du som arving må se i øjnene, at du er så dybt forgældet, at arven efter dine forældre udelukkende kommer dine kreditorer til gode. Hvis du har børn, vil det være nærliggende for dig, at du giver personligt afkald på arven efter dine forældre, således at arven ved dine forældres død går direkte til dine børn - og dermed uden om dine kreditorer.

  Et afkald af denne type er fuldt ud lovligt, hvis du vel at mærke får givet afkaldet, medens dine forældre endnu lever. Er den ene af dine forældre død, og sidder den længstlevende i uskiftet bo, kan du fuldt lovligt give afkald på arven efter begge forældre ved et arveafkald over for den længstlevende af forældrene. Dine kreditorer kan ikke få tilsidesat et afkald på ventende arv ved at erklære dig konkurs, medmindre arveafkaldet er givet på arveladerens dødsleje og derfor må sidestilles med afkald på falden arv.

  Venter du med at give arveafkald til efter at arven er faldet, kan arveafkaldet derimod omstødes, hvis dine kreditorer inden to år efter afkaldet erklærer dig konkurs, og afkald på arv begrundet i insolvens bør derfor altid gives som et afkald på ventende arv.

  Et afkald på ventende arv kan dog i visse tilfælde begrænse dine muligheder for senere at få en gældssanering.

  Et afkald på ventende arv til fordel for dine børn kan oven i købet gives på den måde, at du forbeholder dig en livsvarig rentenydelsesret eller brugsret til kapitalen. Du kan da på livstid få udbetalt renterne af f. eks. en arvet obligationsbeholdning, men du kan ikke disponere over kapitalen, da denne tilhører dine børn. Dine kreditorer kan ikke gøre udlæg i kapitalen, da denne tilhører dine børn, og de kan heller ikke gøre udlæg i din ret til at hæve renterne eller til at bruge en fast ejendom. Når du dør, bortfalder rentenydelsesretten, og kapitalen tilhører dine børn ubeskåret.

  Den her skitserede løsning er bedre end en løsning, hvor dine forældre båndlægger din arv på livstid. I denne situation kan dine kreditorer heller ikke gøre udlæg i den båndlagte arv, men ved din død bortfalder båndlæggelsen, og dine kreditorer skal da dækkes i dødsboet, før dine børn får nogen del af kapitalen.

  Vi vil råde dig til at drøfte et eventuelt arveafkald af denne type med en advokat, som kan bistå med at formulere arveafkaldet rigtigt. Husk i denne forbindelse også at give afkald på eventuelle livsforsikringssummer m.v., da det langt fra er sikkert, at et afkald på arv også omfatter afkald på eventuelle forsikringssummer.

 2. Det andet tilfælde, hvor det kan være meget fornuftigt at give arveafkald, er den situation at du som arving slet ikke har økonomisk behov for arven, og hvor et arveafkald da er begrundet i et ønske om at spare boafgift. Hvis du ikke har økonomisk behov for arven, vil det være nærliggende at lade hele arven eller i hvert fald en del af denne gå videre til næste generation. Hvis du f.eks. skal arve et beløb på 200.000 kr. efter din broder, skal du betale en boafgift på mellem 25% og 36,25%. Hvis du giver afkald på arven til fordel for dine to børn, kommer disse til at betale den samme afgift som du skulle have betalt. Men dine børn sparer den senere boafgift mellem dig og dine børn. Denne afgift er som bekendt på 15% af den del af boet, som overstiger 312.500 kr. (2022)

  Medens arveafkald begrundet i dit økonomiske uføre altid bør ske som et afkald på ventende arv, kan afkald begrundet i det modsatte, nemlig manglende behov for arven godt vente til efter at arven er faldet. Arveafkaldet være givet over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodningen i boet påbegyndes. Det kan du læse mere om på emne nr. 863.

 3. Det tredje tilfælde, hvor arveafkald kan være fornuftigt, er den situation, hvor du gerne vil have din arv, men omvendt gerne vil være fri for at blive indblandet i et egentligt skifte af dødsboet med alt, hvad det indebærer. Som et eksempel vil jeg nævne, at din far er blevet gift for anden gang og efterlader sig en ny hustru og et eller flere børn med den nye hustru. Efter din fars død, kan hustruen ikke sidde i uskiftet bo, medmindre du samtykker hertil, og dette kan du have mange gode grunde til at modsætte dig. Du kan da i stedet for få din arv efter din fader udbetalt på den måde, at du giver arveafkald efter din fader mod et vederlag svarende til den arv, som du skulle have, hvis boet blev skiftet. Du kan læse mere om arveafkald mod vederlag på emne nr. 862.