828 Skifteværger

1. Hvad er en skifteværge

2. Hvornår skal der beskikkes en skifteværge?

3. Hvem kan beskikkes som skifteværge?

4. Betaling af skifteværgen


1. Hvad er en skifteværge?

En skifteværge er en person, der varetager en arvings interesser under skiftet. Skifteværgen kan optræde på den pågældendes vegne i forbindelse med skiftet. Er en af arvingerne f. eks. senil, kan der beskikkes en skifteværge for den pågældende, og skifteværgen kan da underskrive anmodning om privat skifte, hvis skifteretten i øvrigt finder dette forsvarligt.

Skifteværgen kan ikke kvittere for arvens modtagelse. Finder skifteværgen, at der efter bobehandlingens afslutning vil være behov for etablering af almindeligt værgemål for arvingen, skal skifteværgen snarest muligt indberette dette til skifteretten. Det påhviler herefter skifteretten at tage initiativ til, at den pågældende kommer under værgemål eller under samværgemål.

 

2. Hvornår skal der beskikkes en skifteværge

Der skal beskikkes en skifteværge for en arving, hvis

  1. Det ikke vides, om arvingen er i live.

  2. Arvingens opholdssted er ukendt.

  3. Arvingen er et ufødt barn

  4. Arvingen på grund af legemlig sygdom eller psykisk svækkelse er ude af stand til at varetage sine interesser under boets behandling.

  5. Arvingen på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand eller fravær har behov for bistand under boets behandling og selv ønsker en skifteværge.

  6. Arvingens værge har interesser under boets behandling, der kan komme i strid med arvingens.

  7. Arvingens værge midlertidigt er forhindret i at varetage arvingens interesser under boets behandling.

  8. Arvingen midlertidigt er uden fast værge.

  9. Arvingen er en fond, en forening eller et selskab m.v. under stiftelse.

 

3. Hvem kan beskikkes som skifteværge?

Som skifteværge kan beskikkes enhver fysisk person, der ikke selv er under værgemål og ikke er uegnet eller misbruger sin stilling. Skifteværgen kan således være et familiemedlem eller en personligt bekendt. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at en advokat beskikkes som skifteværge.

 

4. Betaling af skifteværgen

Vederlag for skifteværger, som har påtaget sig hvervet som skifteværge i kraft af deres profession (professionelle skifteværger), fastsættes skønsmæssigt af skifteretten på grundlag af arbejdets omfang og skifteværgemålets karakter.

Skifteretten kan undtagelsesvis efter ansøgning tillægge andre skifteværger helt eller delvist vederlag for deres arbejde.

Du kan beregne, om arvingen selv skal betale skifteværgens vederlag helt eller delvist, på dette program

Beregning af betaling af skifteværgens vederlag