827 Præklusivt proklama

1. Hvad er et præklusivt proklama?

2. Kan proklama undlades?

3. Hvornår skal proklama indrykkes?

4. Hvordan indrykkes proklama?

5. Hvad er konsekvenserne af undladt anmeldelse?


1. Hvad er et præklusivt proklama?

Et præklusivt proklama betyder på almindeligt dansk, at der i forbindelse med dødsboets behandling indrykkes en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, hvor afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden 8 uger. Hvis kravene ikke anmeldes inden udløbet af fristen, er kravene bortfaldet (prækluderet).

Da der er mange, som ikke læser Statstidende, er der mange krav, som bortfalder som følge af, at de ikke er blevet anmeldt i dødsboet. Kravene bortfalder som hovedregel, selv om du som ægtefælle eller arving godt kender kravet.

 

2. Kan proklama undlades?

Proklama var indtil d. 01.01.1997 kun obligatorisk i offentlige gældsfragåelsesboer.

Efter reglerne i dødsboskifteloven skal der altid indrykkes proklama, når et bo skiftes. Dette gælder, hvad enten boet skiftes privat, herunder ved forenklet privat skifte, eller ved bobestyrer.

Fra d. 01.01.2008 gælder det også ved boer, som udlægges til ægtefællen som ægtefælleudløæg og ved hensidden i uskiftet bo. 

Hvis boet udlægges som et boudlæg til den, der afholder begravelsesomkostningerne, bliver der ikke indrykket proklama. Det ville jo blot skabe falske forventninger hos kreditorerne, som jo ikke får nogen dækning, når der er tale om boudlæg.

 

3. Hvornår skal proklama indrykkes?

Proklama kan udstedes på et hvilket som helst tidspunkt efter dødsfaldet. Proklama kan udstedes efter, at der er truffet afgørelse om boets behandlingsform, og med skifterettens tilladelse før dette tidspunkt.

I boer, der udleveres til ægtefælleudlæg, hensidden i uskiftet bo, samt privat skifte, herunder forenklet privat skifte, skal proklama dog senest udstedes i forbindelse med udleveringen af boet. I disse tilfælde indrykker skifteretten proklamaet samtidigt med udleveringen af boet.

I boer, der behandles som bobestyrerboer, skal der indrykkes proklama straks efter boets udlevering.

 

4. Hvordan indrykkes proklama?

Proklama skal indrykkes i Statstidende. Skifteretten kan, hvor forholdene taler herfor, bestemme, at proklama tillige skal optages i lokale blade.

Der skal efter de nye regler kun indrykkes én bekendtgørelse i Statstidende, hvilket koster 187,50 kr..

Skulle afdøde have kendte kreditorer med bopæl uden for Danmark, skal der samtidigt med indkaldelsen i Statstidende gives disse kreditorer særskilt meddelelse om proklamaet og dets retsvirkninger. Den særskilte tilsendelse af en kopi af proklamabekendtgørelsen bør oversættes til det pågældende lands sprog eller til det hovedsprog, som bedst forstås i det pågældende land. Proklamafristen regnes i disse tilfælde fra afsendelsen til den adresse, der er boet bekendt.

 

5. Hvad er konsekvenserne af undladt anmeldelse?

Hvis en fordring eller et andet krav ikke anmeldes rettidigt, bortfalder retten til dækning i boet som altovervejende hovedregel.

Hvis afdøde er død efter d. 15.11.2022, skal anmeldelse ske via Skifteportalen. Der kan ikke ske anmeldelse af krav ved at sende et brev eller en e-mail til skifteretten eller til den person, der varetager boets interesser, eller ved at aflevere dette på skifterettens eller kontaktpersonens eller bobestyrerens adresse. Fremsendelse af en fordring eller andet krav på papir eller e-mail til skifteretten eller boet vil derfor heller ikke afbryde proklamafristen.

Præklusionen rammer også uforfaldne krav, fremtidige, betingede og eventuelle krav. Var afdøde fx. selvstændig arkitekt eller murermester, bortfalder alle eventuelle erstatningskrav, hvis disse ikke anmeldes rettidigt i boet, også selv om eventuelle skader på det hus, som arkitekten eller murermesteren i sin tid har opført, slet ikke har vist sig endnu.

Det er uden betydning, at boet har kendskab til fordringen, f. eks. fra afdødes regnskab.

Der er dog forskellige krav, som ikke prækluderes:

5.1. Krav, som efter dødsfaldet er fremsat skriftligt, og som inden anmeldelsesfristens udløb er kommet boet i hænde.

Bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor præklusion ville føles som åbenbart urimeligt, f. eks. fordi en regning, uden at afsenderen på afsendelsestidspunktet havde kendskab til dødsfaldet, er fremsendt til betaling og rent faktisk bliver boet bekendt.

Kreditor har bevisbyrden for, at kravet har været kendt af boet, dvs. enhver af arvingerne, bobestyreren eller skifteretten.

Bestemmelsen omfatter ikke krav, som er fremsat skriftligt før dødsfaldet, og som efter dødsfaldet er kommet boet i hænde.

5.2. Krav, der hviler på ejendomsret, når genstanden var i boets besiddelse og mærket på en sådan måde, at ejerforholdet fremgik heraf, eller boet havde kendskab til ejerforholdet, eller der forelå omstændigheder, som var egnede til at vække mistanke om ejerforholdet.

Bestemmelsen omfatter bl. a. glemte, lånte og lejede genstande, samt genstande, som er købt med ejendomsforbehold. Bevisbyrden for, at boet var i ond tro, påhviler ejeren.

5.3. Krav sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde. Krav sikret ved håndpanteret i et ejerpantebrev undtages dog kun, hvis boet er eller burde være bekendt med kreditorernes identitet.

Bestemmelsen omfatter alle former for panterettigheder, såfremt panteretten er gyldigt stiftet, og sikringsakten - hvor en sådan kræves - er iagttaget.

Krav sikret på anden tilsvarende måde er bl. a. tinglyst udlæg i fast ejendom, udlæg i løsøre, registrerede sikkerhedsrettigheder over fondsaktiver og omsætningsgældsbreve, panterettigheder, der er gyldige imod enhver uden tinglysning, ejendomsforbehold, der er tinglyst i bilbogen, samt tilbageholdsret.

Den underliggende personlige fordring prækluderes, selv om panteretten ikke prækluderes. En panthaver bør derfor anmelde sit krav i boet, hvis der er blot den mindste tvivl om, hvorvidt pantet er tilstrækkeligt.

5.4. Krav på skatter og afgifter i det omfang, det er bestemt i anden lovgivning.

Ifølge dødsbobeskatningslovens § 87, stk. 5 omfattes skattekrav ikke af et af dødsboet udstedt proklama, medmindre kravet er opgjort på tidspunktet for proklamaets udstedelse. Dette gælder, uanset om skattekravet vedrører indkomstår forud for dødsåret, mellemperioden, eller om der er tale om tillægsskattekrav.

Som følge af denne undtagelse kan arvingerne aldrig føle sig helt trygge, blot fordi proklamafristen er udløbet. Der kan fortsat dukke uventede krav op fra skattevæsenet.

5.5. Krav på arv og legat prækluderes ikke.