777 Energimærkning

Du skal som sælger sørge for at der udarbejdes energimærke for ejendommen, inden denne sættes til salg.

A. Hvilke ejendomme er omfattet af de nye regler?

B. Hvad er energimærkning?

C. Hvilke forpligtelser har du som sælger?

D. Hvad koster energimærkning?


A. Hvilke ejendomme er omfattet af de nye regler?

Reglerne gælder som udgangspunkt alle ejendomme, hvor der er bygninger. Reglerne gælder også ejerlejligheder og andelslejligheder. Der gælder dog følgende undtagelser:

1. Bygninger, der ifølge registreringen i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv:

 1. Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l.  Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning.
 2. Bygninger til industri, håndværk m.v.
 3. El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.
 4. Anden bygning til landbrug, industri m.v.

2. Bygninger, der ifølge registreringen i BBR anvendes til følgende formål:

 1. Kirker
 2. Sommerhuse, medmindre der er tale om nyopførelser
 3. Kolonihavehuse,
 4. Garager med plads til et eller to køretøjer
 5. Carporte
 6. Udhuse

3. Følgende kategorier af bygninger uanset registrering i BBR:

 1. Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m.
 2. Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.

 3. Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.

 4. Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. 

 5. Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm. 

B. Hvad er energimærkning

En energimærkning skal være udarbejdet af en energikonsulent, der er beskikket til at udføre energimærkning af den pågældende bygningskategori Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og udarbejde energimærkningen samt indberette energimærkningen.

Energimærkninger skal udarbejdes i et standardiseret format og en standardiseret udformning (energimærkningsrapport), som fastsættes af Energistyrelsen. Energimærknings-rapporten for den pågældende bygningskategori skal anvendes.

Energikonsulenten skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en energimærkning, samt en elektronisk kopi af energimærkningsrapporten til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB) efter de nærmere retningslinier herom, som fastsættes af Energistyrelsen.

En energimærkning får først gyldighed, når energikonsulenten har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og energimærkningsrapporten derefter er blevet tildelt et energimærkningsnummer af SEEB. Det er en betingelse for tildeling af energimærkningsnummer, at energikonsulenten har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af energimærkningsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

C. Hvilke forpligtelser har du som sælger?

Energimærket skal udarbejdet, inden ejendommen annonceres til salg. Dette gælder, uanset om ejendommen sælges ved mægler eller privat. Det skal fremgå klart af annoncerne, hvordan bygningen er indplaceret på skalaen A-G.

Ved salg af en ejerlejlighed eller en andelslejlighed skal du fremlægge et energimærke, som ejerforeningen eller boligforeningen skal lade udarbejde for hovedejendommen. Du kan som ejer til enhver tid kræve, at ejerforeningen eller boligforeningen snarest muligt får udarbejdet et energimærke. Du har således ikke  udgifter forbundet med energimærkning, når du vil sælge sin ejerlejlighed eller andelslejlighed

Som salg anses ikke overdragelse ved arv, gave, tvangsauktion, overdragelse fra insolvent bo eller overdragelse til ægtefælle eller samlever eller overdragelse ved sameje.

En energimærkning  er som udgangspunkt gyldig i ti år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under ti år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun syv år. Hvis huset sælges flere gange inden for henholdsvis den ti- eller syv-årige periode, kan den samme energimærkning benyttes igen.

Energimærkning skal udarbejdes af et certificerede energimærkningsfirmaer. Du kan finde en oversigt over de godkendte energimærkningsfirmaer på www.maerkdinbygning.dk

Du skal som sælger sørge for, at køberen, inden aftalen indgås, er gjort bekendt med ejendommens energimærkning og energiplan og ledsagende dokumentation.

Hvis køberen  ikke er gjort bekendt med ejendommens energimærkning  inden indgåelsen af aftale om salg, og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkning og energiplan, er køberen berettiget til at lade energimærkning og energiplan udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist, dvs. 6-12 måneder efter købet..

Denne regel kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen.

D. Hvad koster energimærkning? 

Maksimumhonorarer for energimærkning af en- og flerfamiliehuse fra 1. januar 2014

Certificerede energimærkningsfirmaer må ved energimærkning af en- eller flerfamiliehus med anvendelses-kode 110, 120, 130 eller 140 eller sommerhus med anvendelseskode 510 ikke kræve højere honorar end følgende:

- 5.824 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2 - 6.407 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2 - 6.988 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2

Under visse omstændigheder skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:

1) kr. 349 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980.

2) kr. 1.164 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006.

3) kr. 233 inkl. moms, såfremt energikonsulenten eller det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og dimensioner samt isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Fri prisdannelse for øvrige bygninger For større bygninger over 299 m2 er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem det certificerede energimærkningsfirma og kunden.

Energimærkning uden bygningsgennemgang Ved energimærkning af enfamiliehuse med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der energimærkes uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, må honoraret ikke være højere end kr. 1.054 inkl. moms pr. bygning.