764 Andre klausuler

Jeg vil på dette emne anføre 5 klausuler, som ikke er indeholdt i Dansk Ejendomsmæglerforenings Standardkøbsaftaler, og som din advokat typisk vil søge indsat som et led i advokatens godkendelse af handelen.

  1. En generel forbeholdsklausul, der giver dig ret til at træde tilbage fra handelen inden for en vis tidsfrist, hvis en lang række nærmere opregnede dokumenter, som du på aftaletidspunktet endnu ikke har set, skulle give dig anledning til bemærkninger.

  2. En forsikringsklausul, hvor du gør handelen betinget af, at ejendommen kan forsikres mod angreb af svamp og insekter og med udvidet rørskadedækning til normal præmie uden forbehold i et af dig valgt forsikringsselskab.

  3. En klausul om forkøbsret til sælgerpantebrevet, der gælder ikke blot ved første salg, men også ved senere salg af pantebrevet.

  4. En klausul, hvorefter handlen ikke blot fra sælgers side, men også fra købers side er betinget af, at gældsovertagelse på realkreditlån bliver bevilget, og at ejerskiftelånets størrelse ikke bliver mindre end anslået i slutsedlen.

  5. En klausul om, at sælger udskifter termoruder, som måtte vise sig at være punkterede pr. overtagelsesdagen, hvis du som køber reklamerer inden 14 dage efter overtagelsesdagen.


Ingen af de her nævnte klausuler er som nævnt med i standardkøbsaftalerne. Det vil altid være til din fordel, at du får så mange som muligt af de her nævnte klausuler med i købsaftalen i forbindelse med dit køb