757 Flytteopgør

Når du skal flytte - enten på baggrund af en opsigelse eller en ophævelse af lejemålet - har du pligt til at aflevere værelset eller lejligheden i den stand, der fremgår af din lejekontrakt. Dog kan du ikke forpligtes til at bringe det lejede i bedre stand, end det var i ved din indflytning. Og det gælder uanset, om der skulle stå noget andet i din lejekontrakt!

Du skal være ude af det lejede senest klokken 12 på fraflytningsdagen, og står der ikke noget i din lejekontrakt om, hvordan det lejede skal være ved afleveringen, gælder følgende: At du skal aflevere det lejede i samme stand, som du modtog det i, dog med undtagelse af almindelig slid og ælde!

Var der allerede ved din indflytning fejl og mangler i det lejede - fx større huller i væggen eller i dørene - risikerer du at skulle betale for udbedringen. Nemlig hvis du har undladt at gøre udlejeren opmærksom på disse mangler senest 14 dage efter din indflytning, og du ikke er i stand til at bevise, at manglerne har været der hele tiden.

Fra den dag, du reelt fraflytter - også hvis det er før opsigelsesfristen udløber - har din udlejer to uger til at gøre sine eventuelle krav gældende, hvad angår fejl og istandsættelse fra din side. Der kan dog være aftalt en længere frist i din lejekontrakt.

Overholder udlejeren ikke denne frist - på typisk to uger - slipper du for at betale for eventuelle mangler og istandsættelse, medmindre der er tale om noget, udlejeren ikke kan se ved en almindelig gennemgang af det lejede - eller noget, du bevidst har forsøgt at snyde dig fra. For eksempel hvis du har slået en tynd finerplade over nogle gevaldige huller, som du har lavet i en væg.

Ligeledes risikerer udlejeren at miste sit krav mod dig, hvis han uden videre - dvs. uden at tale med dig først - sætter din hidtidige lejlighed i stand og derefter sender dig regningen - eller eventuelt modregner den i dit depositum. Får du en sådan regning senere end to uger efter din fraflytning, har udlejeren mistet sit krav mod dig. Men selv om den kommer inden for to-ugers fristen, har han sandsynligvis også mistet kravet. For efterfølgende vil han næppe kunne dokumentere, hvordan lejligheden så ud, før han lod den sætte i stand, og dermed har han intet bevis for, hvad du skulle have betalt til reparationer og istandsættelse.

Men gør udlejeren det rigtige - anmoder dig om at deltage i en gennemgang af det lejede - bør du møde op og protestere, hvis der er noget, du ikke mener, du skal betale for. 

Det er huslejenævnet, der afgør eventuelle uenigheder om, hvorvidt du har opfyldt din pligt til istandsættelse ved din fraflytning. Nævnet kan efter din fraflytning afgøre, hvilke arbejder, du skal betale, men det har ingen mulighed for at tage stilling til, hvad udførelsen af arbejderne må beløbe sig til. Bliver du og din udlejer uenige på dette punkt - dvs. prisen på arbejderne - må I lade boligretten afgøre sagen.

Hvis du som lejer har vanrøgtet det lejede, kan udlejeren forlange, at du skal betale husleje i den periode, der går med istandsættelsen. Men er der tale om almindelig istandsættelse ved fraflytningen, skal du ikke betale husleje for nogen 'klargørings-periode' , medmindre dette er aftalt i lejekontrakten.

Skulle du have foretaget forbedringer af det lejede, fx forsynet det med vaskemaskine, har du ret til at fjerne forbedringerne igen. Men kun hvis du sørger for, at det lejede bliver afleveret i samme stand, som du overtog det i. Du må ikke efterlade stik og store huller i væggen på det sted, hvor fx vaskemaskinen har stået.

Har du foretaget forbedringer med din udlejers samtykke, vil han kun kunne forlange, at du skal retablere den del af lejligheden, hvor du fjerner forbedringen.

Ønsker du at vide, hvornår du har krav på at få dit depositum - eller eventuelt resten af det - tilbage, kan du læse det næste emne, dvs. emne nr. 758