741 Almindelige ordensregler

Som lejer skal du være indstillet på, at du skal overholde en række skrevne og uskrevne regler, så ejendommen kan fungere og alle kan holde ud at være i den. Disse regler udgør husets husorden.

Din udlejer har pligt til at sørge for, at der hersker ro og orden i ejendommen, og i den forbindelse kan han udarbejde en husorden, som gælder for alle. Hvis der er valgt beboerrepræsentation i den pågældende ejendom, kan beboerrepræsentanterne dog fastsætte reglerne i husordenen, medmindre ejeren har vægtige grunde for at modsætte sig det.
Men uanset hvem, der har udarbejdet disse regler, risikerer du en opsigelse - eller i værste fald en ophævelse - af dit lejemål, hvis du ikke retter dig efter dem trods 'udlejerens påmindelse', fx om at skrue ned for dit stereoanlæg.

En husorden kan indeholder regler om mange forskellige ting, fx skiftevis ret til at benytte vaskekælderen, en fast aften-låse-ordning af hoveddøren, forbud mod opmagasinering af kemikalier og malervarer i pulterrum og forbud mod støjende adfærd. Men selv om du ikke har fået en skriftlig husorden med sådanne regler, skal du alligevel opføre dig hensynsfuldt og på en sådan måde, at der 'hersker god ro og orden' i ejendommen. Derfor bestemmer lejeloven, at du skal efterkomme 'rimelige påbud', og gør du det ikke, vil udlejeren ligeledes have ret til at opsige dit lejemål.

Nu kan problemet imidlertid udmærket være, at du udviser en adfærd, som ingen kan tage anstød af, men til gengæld føler du dig generet af andre beboere, fx af næsten daglig høj musik eller støj fra din overbo. I så fald skal du bede din udlejer tage affære, for han har pligt til at sikre 'ro og orden' i ejendommen.

Nægter din udlejer at gøre noget ved problemet, har du mulighed for at få nedsat din husleje under henvisning til, at dit lejemål må anses at være mindre værd på grund af generne. Bevismæssigt står du imidlertid i en næsten håbløs situation, medmindre du på forhånd har fået andre lejere til at skrive under på, at de ligeledes har det samme problem.

Skulle din udlejer nægte at indføre fornuftige ordninger for brugen af ejendommens fælles faciliteter, fx baderum, tørreloft eller vaskeri, kan du og de øvrige lejere få ham dømt til det ved boligretten. Men - og med stort: MEN - det kan være en langvarig og besværlig proces, og derfor vil vi i sådanne sager anbefale, at du og de andre utilfredse lejere allierer jer med en advokat eller lejerorganisation eller en af de gratis Retshjælpsinstitutioner, der findes i de fleste byer.

Vil du vide mere om en af de ting, der kan være omtalt i en husorden - nemlig din mulighed for at holde kæledyr - kan du læse emne nr. 745.