673 Ud af Folkekirken?

Kniber det at få økonomien til at hænge ordentligt sammen, kan du vælge at bevare din hidtidige religiøse tro og lade Folkekirken give dig en besparelse.
Vi opfordrer selvfølgelig ingen til at melde sig ud af den danske folkekirke, for det er en privat tros-sag. Men vi vil blot gøre opmærksom på, at du juridisk set har ret til at gøre det, og at du derved kan nedbringe din årlige skattebetaling.
Melder du dig ud af Folkekirken, slipper du fra udmeldelsesdagen for at skulle betale kirkeskat, og det vil sige mellem 0,39% og 1,30% af din skattepligtige indkomst. Den folkekirkelige skatteprocent varierer nemlig fra den ene kommune til den anden.

De 8 billigste kommuner med hensyn til kirkeskat i 2021 er:

1. Gentofte

0,40%

2. Frederiksberg

0,50%

3. Allerød

0,58%

4. Fredensborg

0,60%

5. Dragør

0,61%

6. Tårnby

0,61%

7. Hørsholm

0,62%

8. Lyngby-Tårbæk

0,63%

De 9 dyreste kommuner med hensyn til kirkeskat i 2021 er:

1. Læsø

1,30%

2. Thisted

1,27%

3. Lemvig

1,27%

4. Lolland

1,23%

5. Samsø

1,22%

6. Jammerbugt

1,20%

7. Morsø

1,20%

8. Rebild

1,20%

9. Struer

1,20%

Det såkaldte skrå skatteloft, som i 2021 er på 52.06%, sætter ikke loft over kirkeskatten, idet denne ikke skal medregnes ved beregningen af skatteloftet.

Ligger din skattepligtige indkomst fx på 360.000 kr. om året, og bor du i en gennemsnitskommune, hvor kirkeskatten udgør cirka 1 procent, sparer du netto 3.600 kr. pr. år ved udmeldelsen.

Har du ingen akut behov for besparelsen her og nu, kan du eventuelt og med fordel indsætte din besparelse på en ratepension. Og med den yderligere skattebesparelse på 38,5%, du får af på grund af fradragsretten, kan du opspare ca. 5.850 kr. årligt på denne måde - uden det vel at mærke går ud over dit hidtidige rådighedsbeløb efter skat!

Fortsætter du en sådan sparet-kirkeskat-opsparing i fx 25 år, og placerer du din ratepension  til en rente på 3% p.a., vil du efter 25 år have et indestående på ratepensionen på ca. 213.000 kr.

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal du sende et almindeligt brev til det lokale kirkekontor, hvor du angiver dit fulde navn og adresse og cpr-nummer, hvor du anmoder om at udtræde af folkekirken. Husk at underskrive brevet. Du vil herefter være udmeldt - og skattevæsenet får automatisk besked om, at du ikke længere skal betale kirkeskat.

Du kan foretage din udmeldelse online på under 1 minut på udmeldelse.dk

Den lokale præst har ikke ret til at indkalde dig til en personlig samtale, men skal uden videre notere, at du udtræder af Folkekirken, når din udmeldelse indløber.

Så kan du selvfølgelig overveje, hvad du risikerer at gå glip af ved at melde dig ud af Folkekirken. Men svaret er enkelt, for det eneste, du må undvære, bliver retten til 'kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed', du hørte til. Og det gælder helt nøjagtigt:

  1. Retten til at få en præst til at medvirke ved dit bryllup eller din begravelse.
  2. Samt muligheden for at få personlig vejledning hos den lokale præst.

Selv om du er udmeldt af Folkekirken, har du fortsat ret til at overvære alle gudstjenester, for de er efter loven offentlige, lige som du kan være sikker på at blive begravet på en lokal kirkegård - og på baggrund af dine særlige begravelsesønsker.

Prisen for et gravsted er den samme for alle, hvis du bliver begravet på en kommunalt ejet kirkegård (I København og dele af omegnen, Århus, Aalborg, Odense, Randers og Esbjerg)

På de menighedsrådsbestyrede folkekirkelige kirkegårde vil der dog typisk være fastsat en højere betaling for gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken.

Skulle du eller dine efterladte ønske en religiøs ceremoni, kan den udmærket arrangeres, for der er intet til hinder for, at gode bekendte, familie eller andre private holder en eller flere taler, også af religiøst tilsnit. Eller sagt helt klart, så er det udelukkende præstens ord og måske en ceremoni fra selve kirkerummet, du frasiger dig retten til, hvis du vælger at bevare din religiøse tro uden at være medlem af Folkekirken!

Skulle du eventuelt senere - og måske som folkepensionist - ønske at genindtræde i Folkekirken, skal du blot anmode præsten i det sogn, hvor du bor, om adgang til det. Skønner præsten ved en efterfølgende samtale med dig, at dit ønske om at genindtræde er alvorlig ment, bliver du på ny medlem af Folkekirken. Og du kommer til at betale kirkeskat fra den dag, du er genindtrådt. Men ikke for de måske mange år, hvor du valgte at stå udenfor.

Skulle du i øvrigt - og det uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej - have lyst til at oprette en erklæring med dine begravelsesønsker, kan du købe en såkaldt 'Dødsfaldspakke' under denne linjes Formularservice.