672 Fradrag for serviceydelser i hjemmet


Generelt

Hvilke arbejder?

Dokumentation for det udførte arbejde

Betaling for det udførte arbejde

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Generelt

Fradraget har hjemmel i ligningslovens § 8V.

Fradraget udgør op til 6.400 kr. i 2022 pr. person for serviceydelser i hjemmet i hele år 2022 og op til 12.900 kr. i 2022 pr. person for håndværksydelse med et grønt sigte, hvis arbejdet er udført inden d. 01.04.2022 og betalt og indberettet senest d. 31.05.2022

Fradraget udgør op til 6.600 kr. i 2023 pr. person for serviceydelser i hjemmet i hele år 2023

Reglerne gælder også sommerhuse og fritidshuse, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven,

Fradraget er betinget af,

  1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

  2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse.

  3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

  4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul.

Det er vigtigt, at du gemmer alle regninger og kvitteringer, og at det af regningerne fremgår, hvad der er materialer og hvad der er arbejdsløn.

Et ægtepar eller et samlevende par har mulighed for at få 2 fradrag på op til 6.600 kr. i 2023 og har de et hjemmeboende barn, som er fyldt 18 år, kan de få 3 fradrag på op til 6.600 kr.

Et fradrag på 6.600 kr. svarer til en skattebesparelse på ca. 25% eller 1.650 kr.

Der er mulighed for skattefradrag til såvel ejere som lejere, og også ejere af andelsboliger kan få fradrag. Derimod kan en andelsboligforening eller ejerforening ikke få fradrag.

Hvilke arbejder?

Følgende arbejder er omfattet af ordningen:
 

1)
Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig
 
a)
Almindelig rengøring m.v.:
   
i)
Vask og aftørring af flader i boligen.
   
ii)
Rengøring af toilet og bad.
   
iii)
Støvsugning, gulvvask og boning.
   
iv)
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.
   
v)
Opvask.
   
vi)
Tøjvask og strygning.
 
b)
Vinduespudsning:
   
i)
Indvendig vinduespudsning.
   
ii)
Udvendig vinduespudsning.
 
c)
Børnepasning:
   
i)
Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig.
   
ii)
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet.
 
d)
Almindeligt havearbejde m.v.:
   
i)
Græsslåning.
   
ii)
Hækkeklipning.
   
iii)
Lugning.
   
iv)
Beskæring af buske og træer.
   
v)
Snerydning.
Tabel 1. Arbejde på boligen (kun fradrag for arbejder inden d. 01.04.2022)
Energibesparelser
Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten, fx: [NY]

Indsættelse af isokernforing

 Indsættelse af filter

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

Nye ruder og vinduer

 Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 

 Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

Nye døre

Isolering af ydervægge, fx:

Isolering

 Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

Radiatortermostatventiler

 Vejrkompenseringsanlæg
 Urstyring

 Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde

 Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde

 Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente
 bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde [NY]

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx: [NY]

Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser

Energiforsyning
Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

 Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

 Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

 Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

Varmepumper, der ikke kan køle

 Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

 Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle [NY]

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Energirådgivning
Energirådgivning til energiforbedringer [NY]
Klimasikring
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx: [NY]

Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger [NY]:

Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennem-trængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

Kloakarbejder på egen grund

 Udskiftning af kloakrør

 Fornyelse og etablering af dræn

 Udskiftning af opsamlingstank

 Nedsivningsanlæg

 Minirensningsanlæg

 Rodzoneanlæg
 Højvandslukkere

 Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser
Radonsikring, fx:

Radonudsugning

Installation af ladestik til el-biler [NY]:

Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly [NY]
Afmontering af brændeovne [NY]

Afmontering af eksisterende brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

Maling af vinduesrammer (udvendigt)

 Maling af døre (udvendigt)

 Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur
Tilslutning til bredbånd [NY]:

Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtage-udstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Fra d. 01.01.2018: Lønudgifter ved installation af tyverialarm

Ejeren af en fritidsbolig kan ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Dokumentation for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Betaling for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af følgende oplysninger:

1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

3) oplysning om hvem der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer, og

4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

1) at de afgivne oplysninger er rigtige,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og

3) at der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget. Skattefradraget skal indtastes på www.skat.dk/tastselv under ”Indberet servicefradrag”.

Fradrag for 2020 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2020 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2021.

Fradrag for 2021 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2021 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2022.