655 Indskydergaranti

Som kunde i en dansk bank eller sparekasse behøver du normalt ikke være bange for at tabe din opsparing, hvis pengeinstituttet skulle komme i økonomiske vanskeligheder og gå konkurs.

I 1988 blev der af landets pengeinstitutter etableret en indskydergarantifond, som sikrer dine indeståender på alle former for indlånskonti i banker, sparekasser og andelskasser. Fra d. 16.09.1995 blev beløbsgrænsen for garantien forhøjet fra 250.000 kr. til 300.000 kr. Fra d. 30.06.2009 blev beløbsgrænsen forhøjet til 100.000 €, dvs. ca 745.000 kr.

Garantien på 100.000 € dækker både private kunder og erhvervskunder, herunder også foreninger, anparts- og aktieselskaber, interessentskaber osv.

Beløbsgrænsen på 100.000 € gælder pr. indskyder, og beløbet beregnes på den måde, at man sammenlægger samtlige dine indlånskonti, hvor 100.000€-grænsen gælder, og fra dette beløb trækker alt, hvad du har af forfalden gæld til det pågældende pengeinstitut. Har du herefter et nettotilgodehavende på f. eks. 140.000 euro., dækker indskydergarantien kun de 100.000 euro.

Er der flere kontohavere, betragtes disse som flere indskydere. Har du og din ægtefælle f. eks. indsat 1.200.000 kr. på den samme konto med jer begge påført som kontohavere, dækker indskydergarantien 100.000 € for hver af jer, dvs. hele beløbet. Er det kun den ene af jer, som er anført som kontohaver, gælder beløbsgrænsen på 100.000 € - også selv om I har fælleseje og I begge har bidraget til opsparingen.

Skulle du være så heldig at høre til den lille gruppe, for hvem garantien på 100.000 € ikke er stor nok, kan du bare fordele dine indskud i forskellige pengeinstitutter, så du aldrig har mere end 100.000 € indestående hvert sted.

For en række indlånsformer gælder garantien uden beløbsbegrænsning, dvs. også selv om indeståendet er på over 100.000 €. Det drejer sig om følgende pensionsopsparingsformer, uanset om disse er tegnet privat eller som led i et ansættelsesforhold:

 1. Kapitalpension
 2. Aldersopsparing
 3. Ratepension
 4. Selvpensionering
 5. Indeksopsparing

Indskud på følgende konti var indtil d. 31.05.2015 dækket uden beløbsgræsning. Det er nu kun indeståendet pr. 31.05.2015 med tillæg af renter, der er dækket uden beløbsbegrænsning

 1. Børneopsparingskonti
 2. Boligopsparingskonti
 3. Uddannelsesopsparingskonti
 4. Etableringskonti
 5. Advokaters klientkonti
 6. Konti i godkendte forvaltningsinstitutter i henhold til værgemålsloven og arveloven
 7. Skifteretskonti vedr. dødsboer under offentligt skifte
 8. Deponeringskonti i henhold til deponeringsloven
 9. Deponeringskonti i henhold til købsaftale i en hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig bolighandel
 10. Omprioriteringskonti med provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer

Indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom er dækket med op til 10 mio. € i indtil 12 måneder fra indsættelsen, hvis ejendommen har været eller skal anvendes hovedsagligt ikke-erhvervsmæssigt. Dette gælder:

 1. deponering af købesum i henhold til forudgående købsaftale
 2. indskud af salgsprovenu i henhold til forudgående købsaftale
 3. indskud af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

For alle andre indlånsformer gælder det, at du kun er sikret op til til beløbsgrænsen på 100.000 euro, og jeg kan som eksempel nævne:

 1. Almindelige indlånskonti, herunder indskud på de mange forskellige højtforrentede konti, som løbende tilbydes kunderne
 2. Gevinstopsparingskonti og millionærkonti
 3. Aftaleindskud, hvor renten aftales fra fx måned til måned
 4. Investeringsfondskonti

Har du 90.000 € stående på en kapitalpensionskonto og yderligere 50.000 € på et almindeligt indlån, gælder indskydergarantien for begge beløb. Indeståendet på de særlige indlån, som jeg netop har nævnt, tæller med andre ord slet ikke med ved beregningen af beløbsgrænsen på 100.000 €.

Jeg vil til slut nævne, at indskydergarantifonden slet ikke dækker følgende:

Værdipapirer, fx obligationer eller garantbeviser, udstedt af et pengeinstitut

Garantier udstedt af et pengeinstitut

Checks udstedt af et pengeinstitut.

Garantien dækker heller ikke værdipapirer, som du har liggende i depot i et pengeinstitut, men skulle pengeinstituttet gå konkurs, kan du kræve værdipapirerne udleveret fra boet, og du risikerer derfor ikke at lide tab. I det tilfælde, at pengeinstituttet ikke kan udlevere papirerne, dækker garantienet tab med op til 20.000 €. Det kan eksempelvis være den situation, hvor pengeinstituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af pengeinstituttet.