648 Er strafrenterne og rykkergebyrerne lovlige?

Hvis du på grund af dine økonomiske problemer har betalt dine regninger for sent, er du givetvis blevet opkrævet strafrenter og rykkergebyrer på din gæld. 

Vi vil derfor i det følgende gennemgå reglerne om strafrenter - også kaldet forhalingsrenter eller morarenter, som findes i lov om renter ved forsinket betaling (renteloven) fra 1977. Fra d. 01.07.2001 er der i renteloven indsat en bestemmelse, der sætter loft over rykkergebyrer

1. Strafrenter

 1.1. Strafrentens størrelse:

 1.2. Fra hvilket tidspunkt

2. Rykkergebyrer

Beregning af procesrente


1. Strafrenter

Det er desværre vor erfaring, at mange erhvervsdrivende enten kræver for høje strafrenter eller strafrenter fra et for tidligt tidspunkt eller begge dele. 

 1.1. Strafrentens størrelse:

Hvis kravet er forfaldet d. 01.03.2012 eller senere, udgør strafrenten 8% over Nationalbankens udlånsrente hver d. 01.01. og 01.07. Nationalbankens udlånsrente har siden d. 01.07.2021 været på - 0,35% p.a., og det betyder at strafrenten har været  7,65% p.a. fra d. 01.07.2021. Fra d. 01.01.2024 er NationalBankens udlånsrente på  3,75% p.a, og det betyder at strafrenten har været  11,75% p.a. fra d. 01.01.2024.

Ifølge rentelovens § 7, stk. 1 kan denne regel ikke fraviges til skade for en skyldner ved aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når skyldneren hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Hvis du som privatperson af en erhvervsdrivende er blevet afkrævet en strafrente på f. eks. 1% pr. påbegyndt måned, vil vi råde dig til at nøjes med at betale en strafrente efter reglerne ovenfor. Den afkrævede rente er nemlig højere end den maksimale strafrente i henhold til renteloven og dermed ulovlig.

Ovenstående regel gælder ikke for aftaler, der indgås af banker, sparekasser, andelskasser samt realkreditinstitutter, der er godkendt af staten. Disse kan lovligt kræve en højere strafrente, og det gør de da også meget ofte.

Reglen gælder ikke for krav fra det offentlige på f. eks. skatter og afgifter. Har du ikke betalt din skat rettidigt, bliver du opkrævet en strafrente. Denne strafrente kan ifølge ligningslovens § 17 A - i modsætning til andre strafrenter - ikke trækkes fra i skat. Strafrenten på skattegæld er derfor efter skat noget højere end almindelige strafrenter.

1.2. Fra hvilket tidspunkt?

  1. Ifølge rentelovens § 3, stk. 1 skal du betale strafrente fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Dette er tilfældet, hvis forfaldstiden f. eks. fremgår af en lejekontrakt eller en købekontrakt. Hvis gælden forfalder på anfordring eller 14 dage efter levering, er forfaldstiden ikke fastsat i forvejen.

  2. I andre tilfælde skal du ifølge rentelovens § 3, stk. 2 først betale strafrente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling.  Du skal ikke betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen.

Rykkergebyrer

Et rykkergebyr må ikke overstige 100 kr. incl. moms for hver rykkerskrivelse, og du kan højest afkræves gebyr for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Hvis du inden for en sammenhængende periode til stadighed har været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan  højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Der gælder desuden et loft på 100 kr. incl. moms over gebyr for at anmode en anden om at inddrive fordringen på den erhvervsdrivendes vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).

Reglerne gælder, når gælden er mellem en erhvervsdrivende og en skyldner, der hovedsageligt har handlet uden for sit erhverv. Reglerne gælder ikke i gældsforhold mellem to erhvervsdrivende eller mellem to privatpersoner.

Reglerne gælder heller ikke påkravsgebyr vedrørende pantebrevsrestancer, hvor der fortsat kan kræves et gebyr på 2% af ydelsen, mindst 100 kr., eller påkravsgebyr vedrørende huslejerestance i private lejemål, hvor der i 2024 kan kræves 326 kr.  - uanset restancens størrelse.

Reglerne kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale eller ved handelsbrug eller anden sædvane.