647 Er din gæld forældet ?

Har du gammel gæld, som du ikke har været i stand til at betale, risikerer du, at dine gamle kreditorer når som helst genoptager sagen og søger beløbet inddrevet på ny. Den omstændighed, at dine kreditorer regnskabsmæssigt har afskrevet kravene imod dig som tabt, er ikke ensbetydende med, at kravene er bortfaldet. Først når kravene er forældede, er du endeligt fri for den gamle gæld.

Jeg vil i det følgende komme ind på, hvornår forskellige former for gammel gæld forældes.

Der er med virkning fra d. 01.01.2008 vedtaget en ny forældelseslov, som har forkortet forældelsesfristerne fra 20 og 5 år til 10 og 3 år.

Fra d. 01.01.2011 gælder som den nye forældelseslov som absolut hovedregel, men der gælder en særregel om, at afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før 2008, har virkning som afbrydelse efter den nye lov, selv om den ikke er sket på den i den nye lov foreskrevne måde.

De nye forældelsesregler

De gamle forældelsesregler


De nye forældelsesregler

De nye regler findes i forældelsesloven fra 2007

De nye forældelsesfrister:

 1. Det er den nye forældelseslovs hovedregel, at alle krav forældes på 3 år fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Der gælder en række længere frister, som er nævnt nedenfor.

  Fristen suspenderes, hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

 2. Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold.

  Fristen suspenderes, hvis fordringshaveren var ubekendt med fordringen eller skyldneren. I så fald regnes forældelsesfristen først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.
   

 3. Der gælder en 10-årig frist 1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen, 2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller 3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.

  Der gælder også en 10-årig frist for fordringer i henhold til pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter

 4. Der gælder tillige en absolut frist på 10 år - også for krav, der også er underkastet en 3-årig eller 5-årig forældelse, men hvor fristen har været suspenderet.

  Der gælder også en absolut frist på 10 år for krav på erstatning for tingskade uden for kontrakt. Fristen regnes fra tidspunktet for skadens indtræden og gælder ved siden af fristen på 3 år.

 5. Der gælder en 20-årig frist for fordringer i henhold til indlån i pengeinstitutter el.lign., herunder på tilskrevne renter. Fristen regnes fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen

 6. Der gælder en absolut frist på 30 år for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Fristen regnes fra den skadevoldende handlings ophør og gælder ved siden af fristen på 3 år.

Afbrydelse af forældelsen

Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.

Den gamle 20-årige forældelse kunne også afbrydes ved en påmindelse om gælden. Efter de nye regler kan en påmindelse eller rykkerskrivelse ikke afbryde forældelsen, men er der sendt påmindelse før 2008 på et krav fra før 2008, afbrydes forældelsen ved denne påmindelse, således at der løber en ny frist beregnet efter den nye lov..

Afbrydelsen af forældelsen medfører, at der som hovedregel løber en ny frist efter reglerne anført ovenfor.

 

Der gælder en særlig suspensionsregel for gæld til det offfentlige

For fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, regnes forældelsesfristen tidligst fra den 20. november 2021


De gamle forældelsesregler

Der gælder to sæt regler om forældelse, dels en generel regel i Danske Lov 5-14-4 om 20-årig forældelse af langt de fleste krav, og dels en lov fra 1908 om 5-årig forældelse af en lang række af dagliglivets fordringer.

A. FORÆLDELSE PÅ 20 ÅR.

Jeg vil først nævne 2 praktiske eksempler på gæld, der først forældes på 20 år.

Det gælder for det første al gæld, som er fastslået ved dom eller retsforlig, eller gæld, hvis størrelse du har anerkendt ved underskrivelsen af et såkaldt frivilligt forlig.

Det gælder for det andet krav, der er opstået ved pengelån. Det betyder, at gammel gæld til pengeinstitutter og finansieringsselskaber normalt først forældes på 20 år - også selv om der ikke foreligger en dom. Det betyder også, at gammel gæld ifølge pantebreve, som ikke er blevet dækket ind ved en tvangsauktion, også først forældes efter 20 år.

Den 20-årige forældelse løber fra kravets stiftelse. Fristen afbrydes, hvis din kreditor inden fristens udløb blot sender dig en påmindelse om gælden, fx i form af en rykker i et anbefalet brev. Der starter da en ny 20-årig forældelse. Det samme gælder, hvis du udtrykkeligt anerkender gælden, og din anerkendelse kan også ske stiltiende, fx ved at du betale renter af gælden.


B. FORÆLDELSE PÅ 5 ÅR.

Jeg vil nu give dig nogle eksempler på krav, som forældes på 5 år:

 1. Statens og kommunens krav på skatter og afgifter

 2. Tilbagebetalingskrav efter serviceloven. Kravet forældes ifølge bistandslovens § 27, stk. 4, når der er forløbet 5 år efter hjælpens ophør uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

 3. Krav, der udspringer af aftaler om køb og salg af løsøre, fx restkøbesummen på en bil og gæld til stormagasiner og benzinselskaber

 4. Skyldige beløb vedr. leje af løsøre eller fast ejendom, fx krav i henhold til en flytteopgørelse

 5. Krav vedr. udførelse af arbejde af enhver art, fx regninger fra håndværkere, revisorer, advokater, arkitekter osv.

 6. Krav på underholdsbidrag, dvs. ægtefællebidrag og børnebidrag, dog gælder den 20-årige forældelsesfrist, hvis det offentlige forskudsvist har udlagt børnebidrag.

 7. Erstatningskrav opstået uden for kontrakt, dog ikke hvis kravet er opstået ved en forbrydelse. Krav på erstatning som følge af en arbejdsskade forældes først på 20 år.

 8. Krav på forfaldne renter, også selv om selve fordringen er underkastet 20-årig forældelse,

Den 5-årige forældelse løber normalt først fra det tidspunkt, hvor kravet forfaldt til betaling.

Forældelsen afbrydes ikke ved, at du modtager en skriftlig påmindelse i form af fx rykkerskrivelser. Derimod afbrydes forældelsen ved at kreditor inden fristens udløb påbegynder retsforfølgning imod dig, fx ved at anlægge retssag, eller ved at kreditor anmelder sit krav til skifteretten i forbindelse med din sag om gældssanering eller konkurs.

Forældelsen afbrydes også ved din anerkendelse af gælden. Betaling af renter på gælden vil normalt være ensbetydende med en anerkendelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet ved betaling af afdrag.