6462 Hvem kan få en gældssanering?

Den grundlæggende betingelse for gældssanering er, at du ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Der er ikke i loven opstillet bestemte grænser for, hvor stor din gæld skal være, for at du kan få gældssanering, idet gældens størrelse skal sammenholdes med en række andre forhold, som fx din alder og uddannelse, din og din ægtefælles eller samlevers nettoindkomst efter skat og husstandens størrelse.

Som en vejledende tommelfingerregel skal din gæld være ca. 20 gange større end din samlede månedlige nettohusstandsindkomst. Er du erhvervsaktiv, skal din gæld normalt være på mindst 375.000 kr. Er du pensionist, på efterløn eller bistandsmodtager, skal din gæld normalt være på mindst 100.000 kr.

Ved vurderingen af, om du kan få gældssanering, en række forskellige momenter

Du kan normalt ikke regne med at få gældssanering, hvis

1) dine økonomiske forhold er uafklarede,

2) du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld

a) er stiftet på et tidspunkt, hvor du var ude af stand til at opfylde dine økonomiske forpligtelser,

b) er opstået som følge af, at du har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til din økonomiske situation,

c) er stiftet med henblik på forbrug eller

d) er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk,

3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold,

4) du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed herfor,

5) du har indrettet dig med henblik på gældssanering eller

6) du stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt.

Er din økonomi omvendt brudt sammen som følge af sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse, eventuelt efterfulgt af en tvangsauktion over din bolig, er dine muligheder for at få gennemført en gældssanering naturligvis langt bedre.

Er der usikkerhed om dine fremtidige beskæftigelses- og indtægtsforhold, kan denne usikkerhed medføre, at du ikke for tiden kan få en gældssanering. Denne regel får først og fremmest betydning, hvis du er midlertidigt arbejdsløs eller er under en eller anden form for omskoling eller revalidering. Der skal være en vis form for stabilitet i din situation, således at det er muligt at fastlægge en afdragsordning, som svarer til dine fremtidige indtægtsforhold.

Er der tale om studiegæld, kan du normalt ikke regne med at få gældssanering, så længe uddannelsen ikke er afsluttet. Er uddannelsen afbrudt, kan du få gældssanering efter de almindelige regler. Er uddannelsen afsluttet, er det vanskeligt at få gældssanering, hvis du har fået arbejde inden for dit fag. Har du derimod ikke fået arbejde inden for dit fag og er der heller ikke udsigt hertil, er dine muligheder for gældssanering bedre. Det kræves i disse tilfælde normalt, at afdragsperioden først udløber 15 år efter studiets afslutning. I U 1997.9 VLD fik en 47-årig cand. mag. fra 1988, som havde fået ansættelse inden for HK-området, dog gennemført en gældssanering med en afdragsperiode på 5 år. Studiegælden til Hypotekbanken var på 381.789 kr., og Hypotekbanken havde krævet, at afdragsperioden skulle løbe i 8 år svarende til den almindelige afviklingstid for studielån. Hypotekbanken fik ikke medhold heri - hverken i Skifteretten i Århus eller i Vestre Landsret.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og stammer din gæld fra den virksomhed, som du fortsat driver, kan du ikke regne med at få gældssanering. Du må henvises til eventuelt at søge gennemført en tvangsakkord.

Er dine faste udgifter så store, at du slet ikke har mulighed for at tilbyde dine kreditorer en dividende, kan dette i visse tilfælde medføre, at du slet ikke kan få en gældssanering. Der er dog i praksis en del eksempler på, at gældssaneringen kommer til at gå ud på, at gælden skal bortfalde fuldstændigt, dvs. uden at der skal betales nogen form for dividende til kreditorerne. Dette gælder navnlig for pensionister og andre med beskedne indtægter.

Har du konkret udsigt til at arve et større beløb inden for et kortere åremål, kan dette medføre, at du ikke kan få gældssanering. Normalt er oplysningerne om en eventuel ventende arv så usikre, at du alligevel godt kan få en gældssanering. Har du givet afkald på en større ventende arv til fordel for dine børn, eventuelt med forbehold af en livsvarig rentenydelsesret for dig selv, kan dette også medføre, at gældssanering nægtes. Som et eksempel herpå kan nævnes en sag fra 1996 (FM 1996.146 ØLK), hvor skyldneren efter at gældssaneringssagen var indledt havde givet personligt arveafkald på arven efter sin moder til fordel for sine børn. Moderen død under gældssaneringssagen og den arv, som der var givet afkald på, viste sig at være på godt 100.000 kr. Både skifteretten og Østre Landsret afviste gældssaneringen.