635 Private p-afgifter

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget

P-selskabernes interesse

Kontakten til P-selskaberne

Oversigt over indsigelser


Retsgrundlaget

Da vi hvert år får mange brevkassespørgsmål om de p-afgifter, der opkræves af private selskaber - fx EuroPark, CarPark og City Parkeringsservice - får du her en gennemgang af reglerne på dette område og de relativ mange domme, der er afsagt om private p-gebyrer.

En del bilister tror, at der gælder det samme for de private p-afgifter som for de p-afgifter og p-bøder, der opkræves af kommunerne eller politiet. Men sådan er juraen på ingen måde. Selve retsgrundlaget for at kunne opkræve p-afgifter på et privatejet parkeringsareal, fx ved et supermarked, er ganske almindelig aftaleret. Nemlig at du stiltiende indgår en juridisk bindende aftale om, at du vil overholde de vilkår, der fremgår af skiltningen på den private p-plads, når du kører ind og parkerer på området. Og hvis du ikke overholder denne aftale, giver du det private p-selskab ret til at afkræve dig et gebyr i form af en såkaldt kontrolafgift.
Du skal med andre ord læse skiltene nøje, for det er ordlyden på skiltene, der bliver afgørende for, om du kan afkræves en afgift eller ej.
 
Står der fx på skiltet ”P-skivepåbud - Max. 1 time parkering” ved et supermarked, kan du afkræves et gebyr, hvis du holder på pladsen i længere tid end en time, lige som du kan afkræves et gebyr, hvis du har undladt at indstille din p-skive. Begge forhold er i strid med den aftale, som du indgik, da du parkerede på stedet, og derfor kan du om nødvendigt dømmes til at betale kontrolafgiften, som typisk er af samme størrelse som de offentlige p-afgifter, p.t. 510 kr., lige som du i værste fald kan pålægges rykkergebyrer og sagsomkostninger.

P-selskabernes interesse

Du skal være klar over, at de private p-selskaber kun har én interesse, når de udfører deres kontrol på de privatejede parkeringspladser. Og det vil være at udskrive flest mulige kontrolafgifter. Det er ganske enkelt deres økonomiske eksistensgrundlag, for overholder alle bilister de vilkår, der fremgår af skiltene på stedet, har selskaberne intet forretningsgrundlag.

Da selskaberne skal leve af, at du har travlt og ikke får indstillet din p-skive, får du intet ud af at appellere til deres forståelse for din situation, fx at du kan dokumentere, du kun parkerede et kvarter, men glemte at indstille din p-skive, fordi du skulle skynde dig at hente et sygt barn i daginstitutionen. Det private p-selskab vil stå fast på, at du har overtrådt aftalen, og at du skal betale.
 
Sædvanligvis er det vanskeligt at komme i kontakt med private p-selskaber. De ønsker ikke at bruge tid på e-mails eller telefonsamtaler, men forlanger typisk, at du skal bruge tid på at gøre skriftlig indsigelse, lige som de ved, at du skal bruge penge, hvis du vil sikre dig, at din indsigelse kommer frem, for her kan det være nødvendigt, at du sender selskabet et brev med afleveringsattest.

Kontakten til P-selskaberne

Hvis du går ind på en tilfældig af de private p-selskabers hjemmesider, får du ikke oplyst en adresse, men et postboks-nummer, lige som du som omtalt ikke får let ved at klage, for her står:
Der skal gøres opmærksom på, at klager sendt pr. mail ikke vil blive besvaret! Vi forbeholder os herved retten til ikke at fremsende svar på indsigelsen. Vi må ligeledes forbeholde os retten til ikke at svare på henvendelser, som ikke har et sagligt indhold ”.
Det pågældende private p-selskab udfører gratis kontrol for de virksomheder, der ønsker at bruge selskabet, og juridisk set kan selskabet udmærket tage de omtalte forbehold i håb om, at du giver op på forhånd og betaler det private p-gebyr.

Oversigt over indsigelser

Da de private p-gebyrer har medført en del sager ved domstolene, får du her en oversigt over de indsigelser, som bilister er kommet med, og dermed hvad dine muligheder kan være:
 
Kan du afkræves en kontrolafgift, hvis du i skyndingen har glemt at indstille din p-skive?

Kan du pålægges en kontrolafgift, hvis en anden har lånt din bil?

Kan du pålægges en kontrolafgift, hvis girokortet ikke har siddet i vinduesviskeren?

Kan du afkræves en kontrolafgift, hvis din p-skive eller din p-tilladelse er faldet ned i bunden af bilen?

Kan du blive pålagt flere kontrolafgifter for den samme parkering på en privat p-plads?

Kan du pålægges en kontrolafgift, hvis skiltningen på stedet må anses for at være mangelfuld?

Kan det private p-selskab frit bestemme, hvor stor kontrolafgiften skal være?

Her får du vores anbefalinger, hvis du bliver afkrævet private p-gebyrer
Kan du afkræves en kontrolafgift, hvis du i skyndingen har glemt at indstille din p-skive?

Svaret er JA!

Når det fremgår af skiltene på den private p-plads, at du skal indstille din p-skive, fx ”P-skivepåbud”, så har det ingen betydning, om du kun har parkeret på stedet i mindre tid, end du må efter skiltene, hvis du har glemt at indstille p-skiven, dvs. du kommer ingen vegne, selv om du har en god undskyldning.
Du har overtrådt den aftale, du indgik, da du parkerede, og hvis du ikke betaler frivilligt, kan det private p-selskab få dig dømt til det. Men herved påfører du blot dig selv yderligere udgifter, da du ved et sådant civilt søgsmål kan blive pålagt at betale sagsomkostninger til det private p-selskab.

Kan du pålægges en kontrolafgift, hvis en anden har lånt din bil?

Svaret er næsten altid JA!

Hvor du ved offentlige p-afgifter hæfter for eventuelle p-afgifter, blot det er din bil, der har været parkeret, gælder det ikke som udgangspunkt for de private p-pladser. Men resultatet vil i et vist større omfang blive det samme, såfremt du ved, hvem der har lånt din bil.

Hvis du hævder, at en anden har lånt din bil, men nægter at oplyse navnet på den pågældende, bliver du dømt til at betale kontrolgebyret. Det fremgår af en sag, der er afgjort af Vestre Landsret:
”Det måtte ved bevisbedømmelsen komme A til skade, at han ikke ville oplyse, hvem der havde været fører af bilen, og landsretten lagde herefter til grund, at A selv havde været fører af bilen”.

Hvis det private p-selskab har anlagt en retssag mod dig, for at få dig dømt til at betale en kontrolafgift, kan du ikke under denne sag blive pålagt at afgive vidneforklaring om, hvem der eventuelt har lånt din bil. Men det hjælper dig ikke, såfremt de private p-regler er overtrådt, for selskabet kan anlægge en ny retssag og dermed er du tilbage ved det udgangspunkt, som omtales i forrige afsnit.

Kan du derimod sandsynliggøre, at du ikke ved, hvem der kan have parkeret din bil, fx fordi mange forskellige personer har mulighed for at låne den, vil du med stor sandsynlighed kunne slippe for at betale det private kontrolgebyr. Men din forklaring skal kunne underbygges med fakta, og derfor vil det være en sjælden undtagelse i denne sammenhæng.

Kan du pålægges en kontrolafgift, hvis girokortet ikke har siddet i vinduesviskeren?

Svaret er JA!
Selv om det er det private p-selskab, der skal bevise, at du har modtaget girokortet med kontrolafgiften, trækker du kun sagen lidt ud, hvis du undlader at reagerer og forklarer, at der ikke var noget girokort i vinduesviskeren på din bil, fx at det må være blæst væk eller fjernet af en forbipasserende.
Du kan slippe for det første rykkergebyr, men det bliver en stakket frist og påfører dig blot yderligere besvær samt andre udgifter.
Har du ingen brugbar indsigelse - ud over at du ikke har modtaget girokortet - skal du betale kontrolgebyret, når du modtager første rykkerskrivelse, og hvis du vil undgå rykkergebyret, bliver du tillige nødt til at sende det private p-selskab et anbefalet brev.

Kan du afkræves en kontrolafgift, hvis din p-skive eller din p-tilladelse er faldet ned i bunden af bilen?

Svaret er JA!
Hvis din p-skive ikke ligger synligt fremme, så den kan læses gennem forruden på bilen, men derimod på førersædet eller er faldet ned i bunden af bilen, kommer du til at betale den private kontrolafgift.
Her kan vi fx bringe et uddrag af en dom, hvor det ikke var p-skiven, men en særlig p-tilladelse, der var faldet ned i bunden af bilen:
”B gjorde gældende, at han ikke skulle betale, da hans parkeringstilladelse under parkeringen var faldet ud af kortholderen og ned i bunden af bilen. Landsretten ændrede byrettens dom, således at B blev dømt til at betale. Landsretten anførte, at det fremgik af skiltningen på den pågældende parkeringsplads, at parkering kun var tilladt med gyldigt parkeringsbevis. Det fremgik af bagsiden af parkeringstilladelsen, at kortet skulle placeres i den udleverede kortholder/plastlomme, og at det var brugeren af bilen, der var ansvarlig for, at det originale kort var placeret synligt og læsbart udefra i bilens forrude”.

Kan du blive pålagt flere kontrolafgifter for den samme parkering på en privat p-plads?

Svaret er JA!

Selv om du kun har foretaget én parkering, kan den godt udløse flere kontrolafgifter på en privat parkeringsplads. Nemlig hvis det fremgår af skiltene, at der ”ved overtrædelse pålægges en kontrolafgift pr. døgn”.
Har det private p-selskab ikke medtaget et sådant vilkår, er det tvivlsomt, om selskabet kan pålægge dig flere kontrolafgifter for den samme parkering, fx hvis du holder på den private p-plads fra lørdag til søndag.

Kan du pålægges en kontrolafgiften, hvis skiltningen på stedet må anses for at være mangelfuld?

Svaret er NEJ!

Du kan kun afkræves private kontrolafgifter, hvis du overtræder de regler, der gælder på en privatejet p-plads, og som fremgår af tydelig skiltning på området.
Er der opstillet et enkelt forkølet skilt, som til dels er dækkes af buske m.v., har du gode muligheder for at slippe for kontrolafgiften, hvis sagen skulle ende i retten.
Men i den omtalte situation er det dig, der skal kunne dokumentere, at skiltningen på p-pladsen har været mangelfuld. Derfor gør du klogt i at få taget billeder af p-pladsen og skiltene, hvis du kommer i en sådan situation.

Kan det private p-selskab frit bestemme, hvor stor kontrolafgiften skal være?

Svaret er NEJ!

De private p-selskaber kan opkræve en kontrolafgift, der må anses for rimelig i forhold til arbejdet, og derfor kan de fx ikke frit vælge at opkræve en kontrolafgift på flere tusinde kroner.
Der har endnu ikke været retssager om størrelsen af de private kontrolgebyrer, men så længe de holder sig på samme niveau som de offentlige p-afgifter, kommer du ingen vegne med at anfægte beløbets størrelse.

Her får du vores anbefalinger, hvis du bliver afkrævet private p-gebyrer Hvis et af de private p-selskaber har placeret et girokort i vinduesviskeren på din bil, kan du med fordel undersøge, hvad der fremgår af skiltene på den private p-plads.
Har du overtrådt vilkårene, gør du klogest i at betale kontrolgebyret inden for den frist, der fremgår af girokortet.
Mener du derimod, at det private p-selskab afkræver beløbet uden gyldig grund, skal du straks gøre indsigelse i et anbefalet brev, som du af bevismæssige grunde beholder en kopi af. Når du gør indsigelse, kan du ikke pålægges rykkergebyrer.
Hvis det private p-selskab afviser din indsigelse, skal du fastholde den i et nyt anbefalet brev, som du beholder en kopi af, såfremt du fortsat mener, at du har ret. Dermed forhindrer du igen det private p-selskab i at opkræve rykkergebyr, lige som du tvinger selskabet til at gå videre med sagen, hvis det vil fastholde kravet mod dig. Selskabet bliver i så fald nødt til at udtage stævning og køre en egentlig retssag mod dig.
Du skal imidlertid være opmærksom på, at du bliver pålagt at betale selskabets udgifter til retssagen, såfremt du taber den. Derfor gør du dumt i lade sagen gå i retten, medmindre du har en oplagt indsigelse over for det private p-selskab.