565 Ret til ægtefællepension

 

Der er fra d. 01.01.2007 indført nye regler om bevarelse af retten til ægtefællepension. De nye regler gælder, hvis du bliver separeret eller skilt efter d. 31.12.2006. Reglerne findes i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.

Følgende 4 betingelser skal være opfyldt, for at du kan bevare retten til ægtefællepension:
 

 1. Din ægtefælle skal have en en pensionsordning, der er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og  indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning.

  En pensionsordning er kollektiv, hvis pensionsbidraget er det samme, uanset om den ansatte er gift eller ej. Som eksempel kan nævnes tjenestemænd og  medlemmer af en pensionskasse - ingeniører, arkitekter, magistre, læger, jurister, økonomer o.s.v.

 2. Jeres ægteskab inden separationen eller skilsmissen uden forudgående separation har bestået i mindst 5 år.

  Har I været separeret i f .eks. 8 måneder og derefter genoptaget samlivet, skal disse 8 måneder ikke medregnes i perioden på 5 år. Samlivsophævelser uden separation tæller derimod med i de 5 år.

  Forudgående samliv eller tidligere ægteskab med den samme tæller som hidtil ikke med 

 3. Din tidligere ægtefælle skal være bidragspligtig over for dig på separations- eller skilsmissetidspunktet.

  Giver du afkald på ægtefællebidrag, giver du dermed også afkald på retten til ægtefællepension. 

  Er bidragspligten tidsbegrænset, bevares retten til ægtefællepension i samme tidsrum.

  Du bevarer retten til ægtefællepension, blot der eksisterer en formel bidragspligt. Det er med andre ord ikke nødvendigt, at der rent faktisk betales et ægtefællebidrag. I kan f. eks. aftale følgende: 'Manden skal svare bidrag til hustruens underhold uden tidsbegrænsning. Bidragets størrelse fastsættes af Familieretshuset. Hustruen ønsker ikke for tiden bidrag fastsat'. I denne situation bevarer hustruen retten til enkepension, selv om hun aldrig har fået bidrag fastsat og heller ikke kunne få det fastsat, fordi hun selv tjener mere end 320.000 kr. - 360.000 kr.  om året.

  Hvis I indgår en aftale om bidragets størrelse, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis det på separations- eller skilsmissetidspunktet aftalte bidrag for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det på dette tidspunkt gældende normalbidrag. Dette er i 2023 på 1.500 kr. om måneden. Bidraget må fortsat ikke være maksimeret til mindstebidraget.

  Har I aftalt gensidig bidragspligt, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis

  a) der har været fastsat bidrag i bidragsperioden, og

  b) den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle modtog ægtefællebidrag ved den tidligere ægtefælles død.

 4. Du må ikke i forbindelse med separationen eller skilsmissen have givet afkald på din ret til ægtefællepension.


Retten til ægtefællepension bør fortsat noteres hos pensionsinstituttet for at forhindre, at pensionen med frigørende virkning udbetales til den afdødes nuværende ægtefælle og til eventuelt andre berettigede, eller at der udbetales godtgørelse eller tilbagekøbsværdi  til den tidligere ægtefælle og eventuelt andre berettigede.