564 Hvem skal have lejligheden ?

I forbindelse med separation eller skilsmisse ved bevilling skal I være enige om, hvem der skal have ret til at fortsætte lejemålet til en lejet lejlighed, hvad enten der er tale om en privat udlejer eller en lejlighed i et almennyttigt boligselskab. Reglen gælder også, hvis I har en privat andelslejlighed, der er særeje.

Hvis I ikke kan blive enige om dette spørgsmål, skal hele sagen afgøres af Familieretshuset/Familieretten

Det er normalt uden betydning for afgørelsen, om du eller din ægtefælle eller I begge står som lejere på lejekontrakten. Afgørelsen træffes ud fra en konkret vurdering af, hvem af jer, der har det største behov for at blive boende i lejligheden. Den af jer, som får forældremyndigheden over børnene, vil derfor ofte have store chancer for at få tilkendt lejligheden.

Den her nævnte regel gælder, selv om I har særeje i ægteskabet. Tilhører en andelslejlighed f. eks. manden som særeje, fordi han har betalt denne med sit særeje, kan hustruen alligevel få tilkendt retten til at blive boende i andelslejligheden, men hun kan ikke dermed tvinge manden til at overdrage andelsbeviset. Hustruen får således brugsretten, mens ejendomsretten forbliver hos manden, medmindre han frivilligt vil sælge andelsbeviset til hustruen.

Jeres udlejer skal naturligvis altid have besked om, hvad I har aftalt eller hvad retten har bestemt vedrørende fortsættelsen af lejemålet. Udlejeren kan ikke modsætte sig, at der ved separationen eller skilsmissen sker et lejerskifte.

Den af jer, som fortsætter lejemålet, overtager automatisk samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til udlejer. Den pågældende overtager f. eks. indskud og depositum og hæfter for eventuelle lejerestancer og for forpligtelserne til istandsættelse ved senere fraflytning. Alle disse beløb skal naturligvis indgå i bodelingen.

Bor I i en privat andelslejlighed, der er delingsformue,  eller i en ejerbolig, f. eks. en ejerlejlighed eller et parcelhus, er spørgsmålet om retten til at blive boende ikke et vilkår, som skal afgøres ved separationen eller skilsmissen. Det spørgsmål skal afgøres i forbindelse med bodelingen efter reglerne om udtagelsesret, og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 577.