563 Hvor meget skal der betales om måneden ?

Du og din ægtefælle kan selv indgå en aftale om, hvor meget der skal betales i ægtefællebidrag hver måned, men det vil vi normalt fraråde, da det er vanskeligt i bidragsaftalen på en rimelig og klar måde at tage højde for eventuelle ændringer i jeres fremtidige indkomstforhold.

Hvis du uden forbehold har truffet en aftale med din ægtefælle om, at bidraget skal udgøre et bestemt fast beløb, er det yderst vanskeligt senere at få en sådan aftale ændret. Aftalen kan kun ændres ved dom, og kun hvis retten finder, at det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen, eller hvis det i øvrigt findes at være urimeligt at gøre aftalen gældende.

I vor formularservice kan du købe en formular til en aftale om ægtefællebidrag

Langt de fleste vælger at lade Familieretshuset fastsætte bidragets størrelse. Det har den fordel, at det fastsatte bidrag senere kan justeres op eller ned i takt med udviklingen i jeres indtægter.

Familieretshuset fastsætter eller ændrer kun bidragets størrelse, hvis der fremsættes anmodning herom.

Der gælder nogle ret faste retningslinier for Familieretshuset udmåling af bidragets størrelse, men jeg vil dog fremhæve, at der kun er tale om vejledende tommelfingerregler, som naturligvis kan fraviges i den konkrete sag.

Bidraget beregnes normalt som ca. 20% af forskellen mellem jeres aktuelle bruttoindtægter, dvs. indtægt før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Har den bidragspligtige f. eks. en månedlig bruttoindtægt på 32.000 kr., medens den bidragsberettigede tjener 17.000 kr. om måneden, udgør forskellen 15.000 kr. og ægtefællebidraget vil i dette tilfælde typisk blive fastsat til 3.000 kr. pr. måned.

Hvis den bidragspligtige har underholdsforpligtelser over for børn, skal forskellen mellem bruttoindtægterne nedsættes med børnebidragene - også selv om disse er større end normalbidraget - før femtedelen beregnes. Skal den bidragspligtige f.eks. betale 1.500 kr. om måneden i børnebidrag og har den bidragspligtige tillige et barn, der forsørges i hans eller hendes hjem, skal forskellen mellem bruttoindtægterne, som i eksemplet var på 15.000 kr. reduceres med i alt 3.000 kr., og bidraget bliver da på godt en femtedel af 12.000 kr. eller 2.400 kr. om måneden, som normalt afrundes til 2.000 kr. om måneden.

Hvis den bidragspligtiges månedlige bruttoindtægt er på under ca. 25.800 kr. om måneden, vil der i 2023 slet ikke blive fastsat bidrag, selv om den bidragsberettigedes indtægt er langt mindre. Er den bidragspligtiges indtægt lidt højere end denne mindstegrænse, udmåles bidraget normalt således, at han eller hun altid har ca. 25.800 kr. tilbage om måneden før skat, når ægtefælle- og børnebidrag er betalt.

Har den bidragsberettigede selv en månedlig bruttoindtægt på over ca. 26.000-31.000 kr. om måneden, vil der i 2023 normalt slet ikke blive fastsat noget bidrag, da den bidragsberettigede har passeret den såkaldte maksimumsgrænse for bidrag. Ved beregningen af maksimumsgrænsen indgår både personlig indkomst og positiv kapitalindkomst, det vil typisk sige renteindtægter. Er den bidragsberettigedes månedlige bruttoindtægt på f. eks. 20.000 kr., vil bidraget normalt højest blive fastsat til 6.000 kr. - 11.000 kr., selv om femtedelsreglen fører til et højere bidrag. Baggrunden for denne praksis er en filosofi om, at man ikke har behov for bidrag, hvis man samlet har en bruttoindkomst, der svarer til gennemsnitsindkomsten for en mandlig arbejder.

Når du ansøger om fastsættelse eller ændring af bidraget, skal du udfylde et oplysningsskema, hvor du ikke blot skal give en række oplysninger om dine indtægter, men også redegøre for dine større faste udgifter til skat, bolig, børnepasning m.v., samt for din formue. Disse oplysninger spiller imidlertid kun sjældent nogen som helst rolle for udmålingen af bidraget.

Du gør klogt i at ansøge Familieretshuset om forhøjelse eller nedsættelse af bidraget, hvis der sker ændringer i din bruttoindkomst. Familieretshuset ændrer ikke af egen drift på størrelsen af de fastsatte bidrag, og en ændring sker normalt først med virkning fra ansøgningstidspunktet, selv om indtægterne er steget eller faldet på et langt tidligere tidspunkt.

Der er ikke gebyr på ansøgningen om ændring af ægtefællebidrag.

Hvis den bidragsberettigede etablerer et nyt samlivsforhold, bliver ægtefællebidraget efter ansøgning nedsat til kr. 0 - indtil videre. Det kan du læse mere om på emne nr. 586.

Hvis du vil vide mere om reglerne om fradragsret for og beskatning af bidrag, kan du læse emne nr. 588.

Du kan selv beregne bidraget på vort beregningsprogram Ægtefælle- og børnebidrag