553 Skilsmissebetingelser
 

Fra d. 01.07.2013 er der indført fri adgang til umiddelbar skilsmisse, hvis du og din ægtefælle er enige om at ville skilles. Det kræves ikke, at der skal foreligger uoverensstemmelser eller at I ophæver samlivet. I kan således blive skilt, selv om formålet udelukkende er at slippe fri for hæftelsen for den anden ægtefælles skat.

Fra d. 01.04.2019  er der indført en  på 3 måneder, når ægtefæller med fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, søger om skilsmisse.  Begge parter skal i refleksionsperioden gennemføre et obligatoriske digitale forløb - Samarbejde efter Skilsmisse (SES), og inden 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden bekræfte anmodningen om skilsmisse.

Fra d. 01.07.2020 er refleksionsperioden blevet afskaffet. Ægtefæller, der er enige om at søge skilsmisse, kan blive skilt straks, selv om de har mindreårige børn

Hvis du ønsker straks at blive skilt,  skal der foreligge en såkaldt skilsmissegrund, og der er i ægteskabsloven opregnet i alt 5 skilsmissegrunde:

 1. Du kan blive skilt, hvis din ægtefælle har været dig utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Utroskab er langt den hyppigste skilsmissegrund, hvilket næppe kan undre. Du kan naturligvis ikke kræve skilsmisse med den begrundelse, at du selv har været utro, men du kan derimod kræve skilsmisse på grund af din ægtefælles utroskab, selv om du selv har været utro.

  Du kan ikke påberåbe dig utroskaben, hvis du har været indforstået med handlingen eller du senere må antages at have frafaldet din ret - f. eks. ved at tilgive utroskaben. Du kan heller ikke ansøge om skilsmisse på grund af utroskab, hvis der er gået mere end 6 måneder efter, at du er blevet bekendt med forholdet eller mere end to år, efter at forholdet har fundet sted.

  Utroskab i separationstiden er ikke længere en skilsmissegrund.

  I skal afgive en fælles erklæring om, at den ene part har været utro. Erklæringen kan afgives på ansøgningsblanketten. Der kræves ikke længere en skriftlig erklæring fra tredjemand. Bliver I skilt ved dom, er det normalt tilstrækkeligt, at utroskaben bliver erkendt under forklaringen i retten under strafansvar - og i disse tilfælde skal tredjeparten derfor heller ikke indblandes.

 2. Du har ret til skilsmisse, hvis du og din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt de sidste to år.

 3. Du har for ret til skilsmisse, hvis din ægtefælle har udøvet forsætlig vold eller psykisk vold eller har udøvet seksuelt overgreb mod dig, mod jeres børn, mod dine eller jeres børns nærmeste pårørende, som du eller jeres børn er knyttet til, eller mod andre børn,

 4. Du ret til skilsmisse, hvis din ægtefælle har gjort sig skyldig i bigami, dvs. er gift ed flere på samme tid.

 5. Du har ret til skilsmisse, hvis din ægtefælle ulovligt har ført dit barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet.  Ansøgning om skilsmissebevilling skal indgives eller retssag anlægges, mens barnet på grund af den ulovlige bortførelse eller tilbageholdelse opholder sig i udlandet eller senest 1 år efter, at barnet er bragt tilbage.


  De sidste 4 skilsmissegrunde påberåbes næsten aldrig. I praksis går vejen ud af ægteskabet næsten altid via en separation med efterfølgende skilsmisse, når separationstiden er udløbet, eller via en skilsmisse i enighed eller på grund af utroskab.