515 Ægteskabsbetingelser

Du kan på dette emne læse om de 7 vigtigste betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan blive gift:
 

 1. I skal begge være fyldt 18 år. Fra d. 01.02.2017 er det ikke muligt at opnå dispensation fra dette alderskrav.

 2. En person, der har fået beskikket en værge efter værgemålslovens § 5 eller § 6 må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.  Samtykke kræves, selv om den pågældende tidligere har været gift. Samtykket skal gælde ægteskab med en bestemt person. Samtykket skal være afgivet inden for de seneste fire uger.

 3. Der gælder et absolut forbud mod ægteskab mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linie og mellem søskende.

  Du kan godt gifte dig med andre slægtninge, f. eks. din moster eller morbroder, din faster eller farbroder, din onkel eller tante, din fætter eller kusine o.s.v., da disse ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linie.

  Forbuddet mod ægteskab mellem søskende gælder også halvsøskende, men ikke sammenbragte børn, der er vokset op sammen, og ej heller adoptivsøskende.

 4. Ikke blot slægtskab, men også svogerskab kan være en ægteskabshindring. Familieretshuset skal give tilladelse til ægteskab mellem personer, af hvilke den ene har været gift med den andens slægtning i ret op- eller nedstigende linie.

  Du skal derfor have tilladelse til at gifte dig med din fars eller mors tidligere ægtefælle, dvs. din tidligere stedmor eller stedfar, eller din tidligere ægtefælles forældre, dvs. din svigermor eller svigerfar eller din tidligere ægtefælles børn, dvs. dine stedbørn.

  Derimod kan du uden dispensation gifte dig med din tidligere ægtefælles broder eller søster, dvs. din svoger eller svigerinde, eller med din moders eller din faders tidligere samlever, eller med din tidligere ægtefælles stedfar, stedmor eller stedbørn.

 5. En adoptant og et adoptivbarn må ikke gifte sig med hinanden, så længe adoptivforholdet består, men adoptionen kan ophæves.

 6. Du kan ikke blive gift, så længe et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab består. Er du kun separeret, må du således vente, indtil der foreligger skilsmisse ved bevilling eller dom. Det er en af de få forskelle mellem separation og skilsmisse, som du i øvrigt kan læse mere om på emne nr. 551.

 7. Er du enke eller enkemand, kan du ikke blive gift, før offentligt skifte eller skifte ved bobestyrer er påbegyndt eller privat skifte afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis

  1)   der ikke var noget formuefællesskab mellem ægtefællerne eller de registrerede partnere,
  2)   ægtefællerne eller de registrerede partnere var separerede på tidspunktet for dødsfaldet,
  3)   samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke hertil eller
  4)   der ikke skal foretages dødsbobehandling her i landet.

  Prøvelsesmyndigheden, dvs. borgmesterkontoret og i København Magistratens 1. afd., kan give dispensation fra denne skifteregel, såfremt særlige grunde taler herfor.

  Hensidder du i uskiftet bo, følger det også af arveloven, at du skal skifte med førstafdødes livsarvinger, før du kan gifte dig på ny, medmindre disse livsarvinger giver tilladelse til nyt ægteskab. En sådan tilladelse indebærer, at livsarvingerne giver afkald på arv efter den førstafdøde og dermed forringer deres retsstilling betydeligt, idet de for stedse mister arveretten efter førstafdøde og desuden mister den beskyttelse, som er indbygget i reglerne om uskiftet bo.
   
 8. Det kræves, at begge parter har dansk indfødsret eller lovligt ophold her i landet.

  Lovligt ophold kan blandt andet bygge på:

  Dansk indfødsret.

  Statsborgerskab i et af de nordiske lande.

  Statsborgerskab i et EU-land eller Schweiz.

  Statsborgerskab i et visumfrit land.

  Opholdstilladelse eller turistvisum udstedt i Danmark eller i et andet Schengenland.

  Asylansøgere og andre udlændinge, der alene opholder sig i Danmark, mens deres sag om opholdstilladelse m.v. er under behandling (processuelt ophold), har ikke lovligt ophold i Danmark i relation til ægteskabslovens § 11 a; de kan derfor ikke indgå ægteskab i Danmark. Processuelt ophold i et andet Schengenland, f.eks. som asylansøger, medfører heller ikke lovligt ophold i Danmark.

  Der kan gives dispensation fra denne betingelse, hvis ganske særlige omstændigheder, herunder navnlig varigheden af en udlændings ophold heri landet, taler derfor.
   

Kontrollen med om ægteskabsbetingelserne er opfyldt foretages altid af borgmesterkontoret, i København Magistratens 1. afd. Du kan læse mere om den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med denne såkaldte prøvelse af ægteskabsbetingelserne og om vielsen på emne nr. 518.