512 Skatten og os

Som udgangspunkt vil du som gift blive beskattet efter de samme regler som for ugifte, og du bør derfor ikke gifte dig i den tro, at du eller din ægtefælle kommer til at spare penge i skat.

Der er dog især 7 situationer, hvor du og din ægtefælle kan få en skattefordel, men der kan også være skattemæssige ulemper forbundet med et ægteskab og dem vender jeg senere tilbage til.

A. 7 FORDELE

 1. Hvis I er gift ved indkomstårets udgang sker der automatisk overførsel af din ægtefælles eventuelle uudnyttede personfradrag, som i 2024 er på 49.700 kr. Skattebesparelsen som følge af denne regel kan udgøre ca. 37,06% af 49.700 kr. eller ca. 18.419 kr. - afhængigt af skatteprocenten i din kommune.

 2. Hvis I er gift ved indkomståret udløb, får du automatisk fradrag for din ægtefælles eventuelle negative indkomst. Har din samlever kun en meget lille indkomst, men nogle store rentefradrag, f.eks. fordi I har købt en ejerlejlighed eller et hus med begge navne på skødet, gør I særdeles klogt i at gifte jer. De uudnyttede rentefradrag hos den ene af jer vil dermed automatisk blive overført til fradrag hos den anden. Hvis din samlever er selvstændig erhvervsdrivende med underskud, kan det også være en rigtig god idé, at I gifter jer. Du vil da automatisk få overført din ægtefælles underskud til fradrag i din positive indkomst, og du kan risikere at få frikort, fordi din ægtefælle har underskud i sin virksomhed. Dette gælder, selv om underskuddet er opstået før vielsen, og selv om du ikke hæfter for betalingen af hans gamle kreditorer.  Underskudsoverførslen mellem ægtefæller sker automatisk, og du kan ikke blive fritaget for denne regel.

 3. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, bliver den enes negative kapitalindkomst ved skatteberegningen automatisk modregnet  i den andens positive kapitalindkomst. Hvis manden f. eks. har en positiv kapitalindkomst på 30.000 kr., som hidtil er blevet beskattet med bundskat på 37,09% og hustruen har en negativ kapitalindkomst på 80.000 kr., hvoraf 30.000 kr.  hidtil har haft en fradragsværdi på 25%, vil hustruens negative kapitalindkomst blive modregnet i hans positive kapitalindkomst. Dermed sparer ægtefællerne 12,06% af beløbet i skat, det vil i dette eksempel sige 3.627 kr. Hustruen mister sit fradrag og vil dermed alt andet lige få en restskat på 25% af 30.000 kr. eller 7.500 kr. Hun bør stille krav til manden om betaling af dette beløb.

 4. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, får du i 2024 automatisk overført din ægtefælles eventuelle uudnyttede bundfradrag på 50.000 kr. ved beregning af værdien af skattefradraget ved negativ kapitalindkomst. Har du f. eks. negativ kapitalindkomst på 100.000 kr., får du et ekstra fradrag i skatten på 8% af de første 50.000 kr. Hvis du gifter dig med en person, der ikke har negativ kapitalindkomst, får du et ekstra fradrag i skatten på 8% af 100.000 kr. Du får således en skattebesparelse på 4.000 kr.

 5. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og ægteskabet har varet hele indkomståret, sker der automatisk en sammenlægning af ægtefællers kapitalindkomst ved beregningen af topskat .

  Manden har f. eks. en personlig indtægt på over 588.900 kr. (2024) efter AM-bidrag og tillige positiv kapitalindkomst på 110.000 kr. Kvinden har personlig indtægt på 200.000 kr. og negativ kapitalindkomst på 30.000 kr. Hvis parterne ikke er gift, beskattes mandens 110.000 kr. med 37,06% plus kirkeskat af de første 49.700 kr. og 42,0% plus kirkeskat af resten, medens kvindens rentefradrag kun har en skatteværdi på ca. 33%. Hvis parternes er gift ved indkomstårets udløb og ægteskabet har varet hele indkomståret, får manden automatisk overført hustruens negative kapitalindkomst samt et bundfradrag på 49.700 kr i den positive kapitalindkomst, og dermed sparer ægteparret samlet ca. 5.000 kr.

  NB: Denne sambeskatning er ikke altid en fordel. Hvis hustruen i det nævnte eksempel har positiv kapitalindkomst, bliver hun beskattet med 42,0% af kapitalindkomsten, hvor hun som ugift kunne nøjes med 37,06%. Se ulempe nr. 1 nedenfor.
   

 6. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, får du i 2024 automatisk overført din ægtefælles eventuelle uudnyttede grundbeløb på 61.000 kr. ved beskatning af aktieindkomst, herunder aktieudbytte, med 27%. Overskydende beløb over 58.900 kr. beskattes med 42%. Fordelen er derfor maksimalt 15% af 61.000 kr. eller 9.150 kr.

 7. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og din ægtefælle er folkepensionist, er der mulighed for pensionistrabat på 0,4% ved beregning af ejendomsværdiskatten. Rabatten udgør maksimalt 6.000 kr. pr. helårsbolig og 2.000 kr. pr. fritidsbolig, og rabatten reduceres med 5% af samlet indkomst over 327.200 kr. (2023)

B. 2 ULEMPER

Jeg vil til sidst komme ind på to alvorlige ulemper ved ægteskabet. 
 

 1. Den første ulempe drejer om sambeskatningen af positiv kapitalindkomst. 

  Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og ægteskabet har varet hele indkomståret, sker der automatisk en sammenlægning af ægtefællers kapitalindkomst ved beregningen af topskat. Der er dog et bundfradrag på to gange 50.500 kr.(2024), før den positive kapitalindkomst skal beskattes med topskat.

  Manden har f. eks. en personlig indtægt på over 588.900 kr. (2024) efter AM-bidrag og tillige positiv kapitalindkomst på 80.000 kr. Kvinden har personlig indtægt på 200.000 kr. og også en positiv kapitalindkomst på 30.000 kr. Hvis parterne ikke er gift, beskattes mandens 80.000 kr. med 37,06% plus kirkeskat af de første 49.700 kr. og 42,0% plus kirkeskat af resten, medens kvindens positive kapitalindkomst kun beskattes med ca. 37,06% plus kirkeskat. Hvis parterne er gift ved indkomstårets udløb og ægteskabet har varet hele indkomståret, bliver kvindens positive kapitalindkomst beregnet sammen med mandens positive kapitalindkomst, og dermed stiger skatten af hustruens positive kapitalindkomst med 4,94% eller i dette tilfælde ca. 1.482 kr.

 2. Det anden ulempe drejer sig om hæftelsen for skat.

  Når du gifter dig, kommer du til at hæfte for din ægtefælles betaling af restskat. Denne regel er en speciel undtagelse fra den almindelige regel om, at ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld.

  Du kommer kun til at hæfte for de restskatter, som opstår i vielsesåret eller senere, og din hæftelse ophører automatisk ved en ophævelse af samlivet. Der sker altså ikke noget ved, at du gifter dig med en person, som har store restskatter fra tidligere år. Disse restancer kommer du ikke til at hæfte for.

  Du kan ikke gardere dig mod den fælles hæftelse for skat ved at etablere særeje af den ene eller den anden art. Du hæfter med alt, hvad du ejer, for din ægtefælles restskat, men din hæftelse gælder dog kun, hvis skattevæsenet ikke har kunnet inddrive beløbet hos din ægtefælle. Skattevæsenet kan også modregne din ægtefælles restskat i din overskydende skat, hvis der kunne gøres udlæg for restskatten i dine ejendele.

  Har din ægtefælle fået gældssanering, bortfalder din hæftelse for skatten. Det kan du læse mere om på emne nr. 646-4.