436 Samejeoverenskomst om fast ejendom

Hvis du og din papirløse samlever ejer en fast ejendom - en villa, en ejerlejlighed eller et sommerhus - i fællesskab, også kaldet i sameje, gør I jer selv og hinanden en tjeneste ved at oprette en såkaldt 'Samejeoverenskomst om fast ejendom'. Eller sagt på anden vis, så bør I indgå en skriftlig og forpligtende kontrakt, hvor I blandt andet aftaler nogle detaljerede regler for de konfliktsituationer, der kan opstå. Det gælder blandt andet regler om:

  1. Jeres løbende betalinger til det bygningsmæssige fællesskab.

  2. Jeres eventuelle pengekrav på hinanden.

  3. Jeres gensidige opsigelsesfrist.

  4. Jeres indbyrdes mulighed for at købe hinanden ud.

  5. Jeres rettigheder i tilfælde af den andens død.

Undlader I at indgå en sådan aftale, risikerer I hver især at stå i en særdeles vanskelig - og ofte meget dyr - situation, hvis jeres forhold senere går i stykker. For kan I ikke blive enige om at handle ejendommen, eller holder den ene af jer op med at betale sin del af udgifterne, kan långiverne populært sagt gå på den af jer, de måtte foretrække. I hæfter nemlig solidarisk for det hele - og derfor kan en langstrakt uenighed ende med, at I begge står tilbage med en meget stor gæld.

Vi har i hvert fald gennem tiden set mange eksempler, hvor en opløsning af samlivet har medført, at ejendommen er endt på tvangsauktion. Og hvor begge samlevere har mistet alt, hvad de ejede, fordi de ikke havde taget højde for uenigheden i en samejeoverenskomst!

Juridisk set er der intet til hinder for, at du og din samlever tager et stykke ganske almindeligt papir, hvor I nedskriver en række regler for de situationer, der kan opstå. Men en sådan aftale bliver ofte noget miskmask, for de færreste har fantasi til at forestille sig alt det, der kan gå galt i forbindelse med et sameje om en villa eller ejerlejlighed. Derfor vil vi opfordre jer til at gøre en af de to følgende ting i stedet. Nemlig

 

  1. Enten at kontakte - og betale - en advokat for at udforme samejeoverenskomsten.

  2. Eller at benytte den standardmæssige samejeoverenskomst, vi har udformet som en del af denne linje.

Skulle I ønske at benytte vor meget detaljerede 'Samejeoverenskomst om fast ejendom', kan I læse mere om den under nummer 243.


En samejekontrakt om fast ejendom kan tinglyses servitutstiftende på ejendommen, men selv om den ikke bliver det, er den fuldt ud gyldig jer imellem. Tinglysningen udgør blot en yderligere sikring, idet den gør det muligt for omverdenen - dvs. alle andre - at få kendskab til de særlige regler, der gælder for jeres ejermæssige fællesskab om ejerlejligheden, villaen eller fritidshuset.

Men efter vor vurdering vil det ofte være spild af gode penge at lade samejeoverenskomsten tinglyse, for ud over en særlig genpart samt forskellige oplysninger, bl.a. om matrikelnummer, skal I betale et tinglysningsgebyr på 1.850 kr. Aftalen er som allerede understreget fuldt ud gyldig uden tinglysning, og da I begge står noteret i tingbogen som ejere, behøver I blot sørge for, at I begge har et originalt underskrevet og dateret eksemplar af den.

Opbevarer I hver især jeres eksemplar af samejeoverenskomsten på fornuftig vis, vil I til enhver tid kunne dokumentere - over for hinanden - hvad der gælder i de eventuelle konfliktsituationer. Og I kan eventuelt via domstolene holde hinanden fast på aftalerne i samejeoverenskomsten.