433 Lejeaftale ved samlivsophør

Står du og din samlever begge på lejekontrakten, har I lige ret til at fortsætte lejemålet i tilfælde af en opløsning af jeres forhold. Kan I ikke blive enige om, hvem af jer, der skal blive boende, kan jeres uenighed kun løses et sted. Nemlig ved domstolene!

Men bliver I enige, skal jeres udlejer uden videre acceptere, at den ene af jer fortsætter lejemålet alene, og at den anden af jer bliver frigjort for enhver fremtidig forpligtelse. Den fraflyttende af jer vil dog først være frigjort, når udlejeren har fået meddelelse om ændringen. Og af bevismæssige grunde, bør I få ændringen påført lejekontrakten eller give udlejeren meddelelsen i form af et brev med afleveringsattest, hvor  begge beholder en kopi af brevet.

Står kun den ene af jer på lejekontrakten, kan vedkommende uden videre blive boende, hvis jeres samliv går i opløsning, inden I har haft fælles husstand i to år. Den anden har ingen mulighed for at få tilkendt lejligheden, og I kan heller ikke - uden udlejerens accept - aftale et sådant lejerskifte!

Retsstillingen bliver imidlertid en lidt anden, når I har haft fælles husstand i to år. I den situation får den af jer, der ikke har sit navn på lejekontrakten, nemlig en mulighed for at fortsætte lejemålet alene efter en samlivsophævelse. Hvis vedkommende kan anføre særlige grunde for, at han eller hun bør forblive alene i den lejlighed, som oprindeligt kun var den andens, kan han eller hun forsøge at få domstolene til at give sig medhold. Og sådanne særlige grunde vil især være hensynet til mindreårige børn eller at vedkommende driver sit erhverv fra lejligheden.

Får du eller din samlever på denne måde en dom for, at den pågældende af jer kan blive boende alene, har udlejeren ingen mulighed for at modsætte sig, at den oprindelige lejers navn bliver slettet - og afløst af den andens - på lejekontrakten.

Ligeledes skal udlejeren acceptere en frivillig aftale, hvor I bliver enige om, at den af jer, der ikke har sit navn på lejekontrakten, skal fortsætte lejemålet alene. Det er blot at meddele udlejeren, at vedkommende bliver boende alene i lejemålet.

Når en samlever på den omtalte måde 'fortsætter' et lejemål, som den anden af jer ellers har haft alene, skal der ikke oprettes en ny lejekontrakt. Den tilbageblevne af jer har krav på, at udlejeren ændrer navnet på lejekontrakten, og den fraflyttende af jer har krav på at blive frigjort for alle fremtidige forpligtelser. Men den oprindelige lejer bliver dog først frigjort fra det øjeblik, hvor udlejeren bliver gjort bekendt med ændringen. Til gengæld hæfter den nye lejer for alle betalinger - og herunder eventuelle restancer.

Hvis du vil vide mere om dine forpligtelser og rettigheder som lejer, kan du eventuelt finde de ønskede emner under 'Lejeret', dvs. emnerne fra nummer 711 til 758, som du lettest finder ved at gå ind på emneoversigt nummer 700.