422 Sociale ydelser

Et af de få - omend store - områder, hvor papirløse samlevere får en oplagt økonomisk fordel frem for ægtefæller ligger inden for sociallovgivningen.

Her er det juridiske udgangspunkt, at enhver mand og kvinde er forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn. Men da ordet 'ægtefælle' skal læses helt bogstaveligt, gælder denne forsørgelsespligt ikke for papirløse samlevere.

Derfor er der  stor forskel på, om du lever i et ægteskab eller et ægteskabslignende forhold - altså et papirløst forhold - hvis du får behov for følgende former for sociale ydelser:

  1. Kontanthjælp efter aktivloven, fordi du på grund af 'ændringer' i dine forhold, dvs. en såkaldt 'social begivenhed', bliver ude af stand til at klare dig økonomisk.

  2. Hjælp til omskoling, erhvervsmæssig genoptræning eller uddannelse, dvs. såkaldt revalideringshjælp, over aktivloven.

  3. Hjælp til medicin, sygebehandling, indskud i bolig m.v. i form af kontante engangstilskud over aktivloven.

Men selv om det juridiske udgangspunkt er klart - at det er dine økonomiske forhold alene - der indgår i beregningen af de omtalte ydelser, kan det blive afgørende, hvordan du og din samlever hidtil har indrettet jer. Hvis du har ladet dig forsørge et hundrede procent af din samlever, fx ved at være hjemmearbejdende og uden indtægter, risikerer du et afslag i forbindelse med de omtalte ydelser. I så fald er der nemlig ikke indtrådt en 'social begivenhed' eller sket ændringer i din forsørgelsessituation, medmindre din samlever da har fået lavere indtægter eller jeres forhold har skiftet karakter, fx til noget mindre fast.

Men har du indtil tidspunktet, hvor du søger bistandshjælp, haft dine egne indtægter - for eksempel i form af løn eller understøttelse - er de sociale myndigheder afskåret fra at benytte den omtalte 'husmodervurdering'. I så fald bliver det alene dine økonomiske forhold, der skal lægges til grund for beregning af bistandshjælp.

Ønsker du at kende nogle flere områder, hvor der kan være en økonomisk gevinst ved at vælge det papirløse samliv frem for ægteskabet, kan du læse emne nummer 413, hvor vi opremser '10 fordele ved at leve papirløst'.