338 Børnetilskud

Ved siden af børnefamilieydelsen - som udbetales uafhængigt af familiestatus - findes der fem slags børnetilskud, som alle er skattefri. Det gælder:
 

 1. Ordinært eller almindeligt børnetilskud.
 2. Ekstra børnetilskud.
 3. Særligt børnetilskud
 4. Særligt børnetilskud til børn af uddannelsessøgende
 5. Flerbørnstilskud.

Loven stiller 5 formelle betingelser, som skal være opfyldt, før du kan få et eller flere af de omtalte børnetilskud. Nemlig:
 

 1. At du eller barnet har dansk indfødsret eller som flygtning har fået opholdstilladelse.
 2. At du  har din faste bopæl her i landet.
 3. At barnet opholder sig her i landet
 4. At dit barn ikke er anbragt uden for hjemmet, og at det ikke bliver forsørget af offentlige midler, fx på en døgninstitution.
 5. At dit barn ikke har indgået ægteskab eller registreret partnerskab.

Opfylder du og dit barn de omtalte formelle betingelser, kan du måske med fordel læse videre om betingelserne for at få et eller flere af de fire typer af børnetilskud.

1. Ordinære børnetilskud

Den første type af børnetilskud - de ordinære eller almindelige børnetilskud - udbetales efter ansøgning, hvis du opfylder følgende to betingelser:
 

 1. At du er enlig.
 2. Samt at du har forældremyndigheden - eller eventuelt kun del i den - over dit barn under 18 år.
 3. At barnet bor hos dig. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, udbetales børnetilskud til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Du anses kun for 'enlig', hvis du ikke lever i et ægteskabslignende forhold med en anden, og i den sammenhæng har folkeregisteradressen kun begrænset betydning. Hvis du har en ven, som gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde deltager i din husholdning, anses du ikke for at være enlig.

Lever du reelt alene med dit eller dine børn, kan du få ordinært børnetilskud, såfremt du ansøger socialforvaltningen om det.

Der er fra d. 01.01.1998 indført en regel om, at kommunen - nu Udbetaling Danmark - hvert år i januar udsender en anmodning om, at du skriftligt bekræfter, at du fortsat har status som enlig forsørger. Har Udbetaling Danmark ikke modtaget bekræftelsen senest 2 måneder fra anmodningen, ophører udbetalingen af børnetilskud fra april kvartal. Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

I forbindelse med en eventuel samlivsophævelse er det vigtigt (!), at du straks ansøger Udbetaling Danmark (tlf. 70 12 80 62) om ordinært - og ekstra - børnetilskud. For venter du i fx seks måneder med at søge, har du mistet mindst et halvt års børnetilskud, da det ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft!

Du skal have søgt børnetilskud inden den første i en kvartalsmåned for at få det for det pågældende kvartal. Bliver du fx enlig i september, skal du søge senest den 30. september for at modtage børnetilskud for oktober kvartal. Kommer du med din ansøgning 1. oktober eller i dagene derefter, modtager du først tilskuddet fra og med januar kvartal.

2. Ekstra børnetilskud

Den næste type af børnetilskud - de ekstra børnetilskud - udbetales ligeledes efter ansøgning, når du er enlig og har dit barn eller dine børn under 18 år boende hos dig. Men uanset om du har flere børn, får du kun et ekstra børnetilskud.

3. Særlige børnetilskud

Den tredje type af børnetilskud - de særlige børnetilskud - udbetales automatisk i følgende fire situationer:
 

 1. Når barnet har mistet begge sine forældre.
 2. Når kun en af barnets forældre lever.
 3. Når faderskabet til barnet ikke er fastslået, eventuelt fordi moderen har nægtet - eller er blevet fritaget for - at give Familieretshuset oplysninger om den formodede far.
 4. Når en af barnets forældre - eller eventuelt begge - modtager folkepension.

Det særlige børnetilskud udbetales, indtil barnet fylder 18 år - og det kan udmærket suppleres af såvel ordinært som ekstra børnetilskud, hvis betingelserne for at modtage disse beløb er opfyldt. Og for at gøre det hele endnu mere indviklet gælder der to satser, hvad angår det særlige børnetilskud. Forældreløse børn får nemlig et særligt børnetilskud, der er dobbelt så højt som i de øvrige tre tilfælde.

4. Særlige børnetilskud til uddannelsessøgende

Der er fra d. 01.01.2000 udført et særligt børnetilskud på 5.000 kr. pr. barn, hvis en af forældrene er uddannelsessøgende. Dette særlige børnetilskud udbetales kun efter ansøgning, som skal indgives til din bopælskommune.

Det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende reguleres efter din indkomst og kan i 2021 maksimalt udgøre 7.876 kr. årligt pr. barn. Der kan højest udbetales et tilskud pr. uddannelsessøgende forælder. Enlige og par, hvor kun den ene forælder er uddannelsessøgende, kan således højest modtage ét tilskud, mens et par bestående at to uddannelsessøgende kan modtage to tilskud, hvis de har to eller flere børn. 

For enlige nedsættes tilskuddet med 10 pct. af den del af årsindtægten, der overstiger 157.700 kr. For par nedsættes tilskuddet med 10 pct. af den del af husstandens årsindtægt, der overstiger 236.400 kr.

Du skal i ansøgningen fremlægge dokumentation for dine aktuelle indtægtsforhold og for at være tilmeldt en uddannelse, der enten er SU-berettigende eller berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende udbetales kvartalsvis forud. Tilskuddet udbetales første gang i det kvartal, der følger efter det kvartal, hvori der er ansøgt herom. 

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres udbetalingerne for de følgende kvartaler, således at tilskuddet på årsbasis svarer til de ændrede indtægtsforhold. Såfremt nedsættelse af tilskuddet på årsbasis ikke kan modregnes i de kvartalsvise udbetalinger for samme år, foretages fradrag i udbetalingerne det følgende år. Udbetales der ikke tilskud det følgende år, er for meget udbetalt tilskud tilbagebetalingspligtigt.

Du kan beregne det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende på dette program.

5. Flerbørntilskud

Sluttelig er der en femte type af børnetilskud - de såkaldte flerbørnstilskud - og de udbetales automatisk til forældre, der får - eller adopterer - tvillinger, trillinger, firlinger eller eventuelt endnu flere børn på samme tid. Flerbørnstilskuddet udbetales til hvert barn med samme bopæl, indtil barnet fylder 7 år. Fra d. 01.01.2004 udbetales alene nedsat flerbørnstilskud (75%) til det første barn.

Alle de omtalte børnetilskud bliver udbetalt i samme periode som den såkaldte børnefamilieydelse. Nemlig kvartalsvis - i dagene fra 10. til 20. i månederne januar, april, juli og oktober.

Tilskuddene udbetales til barnets eller børnenes mor, men hvis faderen har del i forældremyndigheden, kan han - efter ansøgning - få tilskuddene udbetalt, såfremt barnet i overvejende grad bor hos ham. Og i den forbindelse er det ligegyldigt, hvor barnet har sin folkeregister-adresse.

Ønsker du at kende de aktuelle beløb hvad angår de forskellige børnetilskud, kan du læse det næste emne, dvs. emne nummer 339.