337 Børne- og ungeydelse

Den såkaldte børne- og ungeydelse, som også kaldes børnefamilieydelse eller Schlüter-checken, er en økonomisk håndsrækning til alle, der har børn under 18 år, og indtil 2014 udbetaltes den fuldstændigt uafhængigt af forældrenes eller barnets egen indtægt.

I 2022 nedsættes ydelsen, hvis modtageren har en personlig indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst over 47.400 kr. på over 828.100 kr. Nedsættelsen sker med 2% af det overskydende beløb. I mange tilfælde udbetales ydelsen med 50% til hver af forældrene, og der skal i så fald udelukkende ske nedsættelse på basis af modtagerens indkomst. Du kan selv beregne nedsættelsen på dette program til beregning af børne- og ungeydelse

I 2023 nedsættes ydelsen, hvis modtageren har en personlig indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst over 48.800 kr. på over 852.600 kr. Nedsættelsen sker med 2% af det overskydende beløb. I mange tilfælde udbetales ydelsen med 50% til hver af forældrene, og der skal i så fald udelukkende ske nedsættelse på basis af modtagerens indkomst. Du kan selv beregne nedsættelsen på dette program til beregning af børne- og ungeydelse

Børnefamilieydelsen er skattefri, og den får ingen indflydelse på beregningen af eventuelle sociale ydelser efter bistandsloven, på boligstøtten eller SU.

Rent juridisk stilles der 5 krav, som skal være opfyldt, før du er berettiget til børnefamilieydelsen til hver af dine børn under 18 år. Nemlig:
 

 1. At du eller barnets anden forælder er fuldt ud skattepligtig i Danmark.
 2. At dit barn faktisk opholder sig her i landet.
 3. At dit barn ikke er anbragt uden for hjemmet, og at det ikke forsørges af offentlige midler, fx. på en døgninstitution.
 4. At dit barn ikke har indgået ægteskab.
   
 5. At mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 6 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører

Langt hovedparten af alle danske forældre/børn opfylder de fire betingelser, og derfor får deres forældre børnefamilieydelsen, som udbetales kvartalsvis - helt nøjagtigt i dagene mellem den 10. og 20. i månederne januar, april, juli og oktober.

Børnefamilieydelsen udbetales ikke fra barnets fødsel eller adoption, men først fra begyndelsen af det efterfølgende kvartal. Ydelsen udbetales sidste gang i det kvartal, hvori retten til ydelsen ophører. 

Indtil d. 01.01.2022 sker udbetalingen sædvanligvis automatisk og uden ansøgning til barnets mor, men hvis kun faderen har forældremyndigheden, kan han - efter ansøgning - få ydelsen udbetalt.

Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Flytter barnet hjemmefra, inden det fylder 18 år, kan Udbetaling Danmark-  efter anmodning fra barnet - træffe afgørelse om, at børnefamilieydelsen skal udbetales direkte til barnet. Men det forudsætter, at barnet i væsentligt omfang forsørger sig selv.

Hvis ydelsen skal udbetales til barnets far, plejeforældre eller andre, skal de ansøge herom hos Udbetaling Danmark (tlf. 70 12 80 62)

Fra d. 01.01.2022 sker udbetalingen med halvdelen til hver af forældrene, hvis forældrene har samme folkeregisteradresse

Ydelserne udbetales med 100% til den ene af forældrene,

 1. hvis den ene af forældrene har forældremyndigheden alene,
 2. hvis der er fælles forældremyndighed, og begge forældremyndighedsindehavere erklærer, at de er enige heri, hvilket ikke efterfølgende ensidigt kan trækkes tilbage af den ene forældremyndighedsindehaver,
 3. hvis der er fælles forældremyndighed, og den ene forældremyndighedsindehaver dokumenterer, at det i en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos denne, og barnet ikke efterfølgende har fået folkeregisteradresse hos den anden forældremyndighedsindehaver. Det indgåede forlig skal være indgået i Statsforvaltningen eller Familieretshuset og fremgå af et mødereferat eller af et dokument, der særskilt gengiver aftalen, eller der kan være tale om et retsforlig, der er tilført retsbogen. Det er ikke nok, at parterne har indgået en aftale om udøvelsen af samvær. Selv om parterne er enige om samværet, skal de bruge tid og kræfter på at få aftalen nedfældet i en samværsafgørelse, hvilket er helt og aldeles uigennemtænkt og udtryk for bureaukrati af den værste skuffe.
 4. hvis parterne har ophævet samlivet før d. 19.10.2021, og forældrene har fælles forældremyndighed, udbetales ydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret, medmindre pkt. 2 og 3 er opfyldt.

Børnefamilieydelsen er højere for yngre børn end for ældre. De fire forskellige størrelser af ydelsen udbetales til forældre med børn:
 

 1. fra 0 til 3 år. (babyydelse)
 2. fra 3 til 7 år. (småbørnsydelse)
 3. fra 7 til 14 år. (børneydelse)
 4. fra 15 til 18 år (ungeydelse)

De aktuelle beløb kan du læse i emne nummer 339.

Det offentlige kan normalt ikke modregne gæld i børnefamilieydelsen. Dog kan gæld i forbindelse med betaling for daginstitution, dagpleje og skolefritidsordning modregnes i børnefamilieydelsen.