336  Inddrivelse af børnebidrag

Hvis du som forælder kommer bagud med betalingen af dine børnebidrag, kan barnets anden forælder gå rettens vej for at få dig til at betale.

Men den anden forælder kan også vælge at gøre noget, der er meget lettere. Nemlig få Udbetaling Danmark til at udbetale børnebidraget forskudsvis - dog kun i form af det såkaldte normalbidrag - og dermed lade Udbetaling Danmark overtage kravet mod dig.

Hvis du fortsat ikke betaler, sender Udbetaling Danmark sagen til SKAT, der inddriver de skyldige bidrag. Det fremgår af opkrævningslovens § 1, at reglerne gælder  inddrivelse af alle former for børnebidrag, og det gælder uanset, om børnebidraget bliver betalt på baggrund af en frivillig aftale eller en egentlig bidragsresolution fra
Familieretshuset!

SKAT skal med andre ord inddrive løbende børnebidrag af enhver størrelse, fx også hvis det udgør tre gange normalbidraget, lige som kommunen skal inddrive alle ekstraordinære børnebidrag, fx i anledning af barnets dåb eller konfirmation.

Som såkaldt restancemyndighed har SKAT særdeles gode midler til at inddrive de skyldige beløb hos dig. På grund af store IT-problemer fungerer inddrivelsessystemet meget dårligt, men SKAT regner med at få løst problemerne i løbet af 2020.

SKAT kan for det første inddrive beløbet ved udpantning.

SKAT kan desuden foretage lønindeholdelse, dvs. at den kan forpligte din arbejdsgiver til at tilbageholde pengene i din løn eller dine øvrige arbejdsvederlag, herunder feriepenge. Et sådant pålæg kan det sociale udvalg give din arbejdsgiver, før du har optjent din løn - og arbejdsgiveren skal tilbageholde beløbet. I modsat fald bliver arbejdsgiveren erstatningsansvarlig for den manglende løntindeholdelse.

Der kan desuden ske tilbageholdelse i ventepenge eller pension, uanset om pensionen udredes af offentlig eller privat kasse. På samme måde kan tilbageholdelse kræves i folkepension, invalidepension, andre periodiske ydelser fra offentlige kasser, i understøttelse, som skyldneren har krav på, i livrente og andre periodisk forfaldende forsikringsbeløb samt i renter af båndlagte kapitaler eller andre kapitaler, der er hensat til rentenydelse for skyldneren.

Pålæg om tilbageholdelse kan gives, selv om ydelsen til skyldneren ikke er forfalden, og tilbageholdelse kan ske, selv om ydelsen helt eller delvis er unddraget fra kreditorforfølgning.

Der er dog en grænse for, hvor meget SKAT på denne måde kan trække i din enkelte lønudbetaling. Du har nemlig krav på at få udbetalt en så stor del af din løn, som må anses nødvendig til dit og din families underhold. Og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 643 og emne nr. 644.

Fremsætter du indsigelse imod et pålæg om tilbageholdelse, afgøres spørgsmålet af fogedretten ved kendelse. Tilbageholdelsen udsættes dog ikke ved sagens indbringelse for fogedretten.

SKAT har også ret til at modregne skyldige børnebidrag i din eventuelle overskydende skat. Selv om du måtte have indgået en afdragsaftale med SKAT, og du i øvrigt overholder den, kan SKAT uden videre modregne hele det skyldige beløb i din overskydende skat. Skylder du fx 10.000 kr., som du har aftalt at afdrage med 1.000 kr. om måneden, og har du betalt 10.000 kr. for meget i skat det forgangne år, får du intet udbetalt. I stedet modtager du en erklæring om, at de 10.000 kr. er brugt til betaling af din børnebidragsgæld.

I det hele taget er børnebidrag en af de gældsposter, du får vanskeligst ved at smyge dig udenom. Dog vil du i ganske særlige tilfælde kunne få eftergivet en eventuel ældre bidragsgæld. Nemlig:
 

  1. Hvis kommunen ikke har udbetalt børnebidrag forskudsvis - på dine vegne - de seneste 12 måneder,
  2. og du bevisligt ikke kan betale gælden, uden du kommer til at mangle det mest nødvendige til dagen og vejen - for dig og din familie.

Opfylder du begge de omtalte betingelser, kan du anmode SKAT om at slå en streg over din gæld. Men det vil afhænge af et konkret skøn over din økonomiske situation, om du får - eller ikke får - eftergivet gælden.