331 Børnebidrag 

Som forælder skal du forsørge dit barn - og det uanset om du har del i forældremyndigheden eller ej.

Lov om børns forsørgelse siger det på følgende måde:

Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets bedste.

Hvis du som forældre svigter denne privatretlige forsørgelsespligt - typisk fordi du ikke bor fast sammen med dit barn - kan du blive pålagt at betale bidrag til barnets underhold, dvs. et såkaldt børnebidrag. Dette gælder, uanset om I har fælles forældremyndighed eller ej.

Du skal betale børnebidrag, indtil dit barn fylder 18 år, og du kan yderligere blive pålagt at betale bidrag til barnets undervisning og uddannelse, indtil det fylder 24 år. Men da barnets indtægter indgår i vurderingen af, om du skal betale til dets undervisning og uddannelse, vil du typisk slippe på grund af dets stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte.

Ud over de almindelige børnebidrag kan du blive pålagt at betale ekstraordinære bidrag i forbindelse med dåb, konfirmation og i andre særlige anledninger.

Det er
Familieretshuset, som udfærdiger en bidragsresolution, og det sker med udgangspunkt i din aktuelle bruttoindkomst. Størrelsen af såvel det løbende, almindelige børnebidrag som de ekstraordinære bidrag kan du læse mere om på emne nr. 333.

I stedet for at betale børnebidrag på baggrund af en resolution fra
Familieretshuset, kan du og barnets anden forælder indgå jeres egen aftale om betalingen. Fordelen ved en sådan aftale vil være, at du - hvis du har lyst - kan betale et højere børnebidrag end det, Familieretshuset ville være kommet frem til og i de fleste tilfælde få fuldt skattefradrag for det årlige og forhøjede bidrag til dit barn.

Som en del af denne internet-service har vi udformet et sådant dokument, en såkaldt 'Børnebidragsaftale', og den kan du læse mere om under emne nummer 233.

De løbende børnebidrag og eventuelle ekstraordinære bidrag, som du betaler, indtil dit barn bliver 18 år, kan trækkes fra i skat, dog kan de første 1.980 kr. i 2021 (finanslovstillægget) ikke trækkes fra. Der er tale om et fradrag i din skattepligtige indkomst. I en gennemsnitkommune udgør fradragsværdien i 2021 ca. 25-26%, og det vil sige, at du reelt betaler ca. 74-75% af bidraget. Resten betaler skattevæsenet.

Efter barnets fyldte 18. år får du ingen skattefradrag for bidrag, som du betaler til dets undervisning og uddannelse. Derfor bør du - hvis du ville kunne blive pålagt sådanne bidrag - overveje at betale på anden vis. Nemlig ved at benytte reglen om, at du afgiftsfrit kan forære dit barn op til 68.700 kr. i 2021.

Et pålagt uddannelsesbidrag fra dig til dit barn, indgår i barnets personlige indkomst. Men det gør en afgiftsfri pengegave ikke!

Normalbidraget er ikke en skattepligtig indtægt hos barnet, indtil det fylder 18 år. Men alt, hvad det modtager ud over normalbidraget vil være en personlig indkomst, som medfører en tilsvarende nedsættelse af barnets eventuelle frikort.

Ønsker du at vide mere om beskatningen af børnebidrag, kan du læse emne nr. 374, og ønsker du at vide mere om blandt andet størrelsen af samt ændringer af børnebidrag, kan du læse de fire næste emner, dvs. emnerne fra nr. 332 til nr. 335.