324 Må forældre slå?

Efter tidligere tiders lovgivning havde 'husbonden' - eller med nutidens sprog: 'manden i huset' - ret til at 'revse' såvel sine medarbejdere som sin kone og sine børn.

Men selv om denne revselsesret blev ophævet for over et hundrede år siden, har det indtil d. 13. juni 1997 været antaget, at der fortsat eksisterede en vis revselsesret for forældre over for deres børn. Dette indebar, at forældrene ikke kunne straffes for visse former for mild vold over for deres børn, f. eks. en endefuld eller en lussing.

Med virkning fra d. 13. juni 1997 er revselsesretten blevet afskaffet. Dette er sket ved, at § 2, stk. 2 i lov om forældremyndighed og samvær er blevet omformuleret, således, at den nu lyder således:

Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Den nye regel indebærer, at enhver form for vold i forbindelse med børneopdragelse er strafbar i samme omfang, som hvis volden var begået over for andre.

Hvis dine forældre slår dig, overtræder de straffelovens regler om legemsangreb og kan straffes med bøde, hæfte eller i grovere tilfælde med fængsel. Skulle du komme i en sådan situation, kan du enten bede socialforvaltningen om hjælp eller anmelde dine forældre til politiet.