184 Hvis du udebliver

Hvis du som sagsøgt ikke afgiver svarskrift inden for den fastsatte tidsfrist i en civil sag, må du regne med at blive dømt i overensstemmelse med påstanden i stævningen. Dommeren påser af egen drift som regel kun, om de formelle regler er overholdt, herunder om retten er sagligt og stedligt kompetent til at behandle sagen. Det samme gælder i de retskredse, hvor retten anvender skriftlig forberedelse, hvis du undlader at svare skriftligt over for retten inden den af retten fastsatte frist på normalt 14 dage. Du kan læse mere herom på det foregående emne, dvs emne nr. 183.

Udebliver du som sagsøgt i en ægteskabssag, kan retten beskikke dig en advokat, som herefter giver møde i sagen på dine vegne, uanset om du selv kommer til stede. Der bliver derfor ikke tale om afsigelse af en egentlig udeblivelsesdom i disse tilfælde.

Du får ikke automatisk tilsendt en kopi af den såkaldte udeblivelsesdom, og i de fleste sager sker der efter dommen det, at du får tilsendt en såkaldt domsrykker fra sagsøgerens advokat, hvor du anmodes om et indbetale det idømte beløb med tillæg af renter og sagsomkostninger inden 14 dage efter dommens afsigelse. I modsat fald vil sagen blive sendt i fogedretten, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

Du kan normalt ikke anke en udeblivelsesdom til landsretten. Du kan imidlertid begærer sagen genoptaget, hvis du indsender anmodning herom til retten inden 4 uger efter dommens afsigelse.

Retten kan og vil imidlertid normalt betinge en genoptagelse af sagen af, at du betaler de pålagte sagsomkostninger eller stiller sikkerhed herfor.

Hvis du begærer sagen genoptaget inden 14 dage efter dommen afsigelse, har begæringen normalt opsættende virkning efter samme regler som anke af domme, og det betyder at udeblivelsesdommen ikke kan fuldbyrdes.