179 Klager over offentlige afgørelser.

Når du får en skriftlig afgørelse fra det offentlige - eventuelt i en byggesag, en socialsag, en samværssag eller en skattesag - skal det pågældende offentlige kontor opfylde to krav, hvis afgørelsen ikke giver dig medhold.

Det offentlige kontor har pligt til:

  1. At begrunde afgørelsen med henvisning til lovregler, almindelig praksis eller andet.

  2. Samt at forsyne afgørelsen med klagevejledning, dvs. med angivelse af klageinstans, klagefrist og oplysning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Skulle det pågældende offentlige kontor undlade at give dig en begrundelse, vil det som oftest medføre, at afgørelsen er ugyldig, dvs. at du kan se bort fra den. For når du ikke modtager en begrundelse, har du ingen mulighed for at vurdere, om der er grundlag for at klage over afslaget eller hvad, afgørelsen nu måtte gå ud på.

Manglende klagevejledning vil derimod typisk få en anden virkning. Nemlig at en eventuel klagefrist først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor du bliver gjort bekendt med din mulighed for at klage videre.

Hvis du af en eller anden grund kun får en mundtlig afgørelse i en sag med en offentlig myndighed, kan du altid kræve en skriftlig begrundelse, medmindre afgørelsen giver dig medhold. Du skal blot fremsætte din begæring om skriftlig begrundelse senest 14 dage efter, du modtog den mundtlige afgørelse - og af bevismæssige grunde gør du klogt i at fremsætte begæringen skriftligt (eventuelt i et brev med afleveringsattest, hvor du beholder en kopi af brevet).

Din eventuelle klagefrist løber først fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den efterfølgende, skriftlige begrundelse for afgørelsen.

Inden du klager over en offentlig afgørelse, fx om omfanget af din samværsret med dit barn, vil du kunne bede den pågældende myndighed om at blive gjort bekendt med alle sagens dokumenter, dvs. begære aktindsigt. Som part i sagen har du ikke blot krav på at se de forskellige dokumenter, men også på at få udleveret en gratis fotokopi af dem.
Den samlede gennemlæsning vil ofte give dig nogle fordele, når du skal udforme din klage, for på den måde kan du se, hvad den pågældende myndighed har lagt vægt på i forbindelse med sin afgørelse.

I det hele taget kan du i alle sammenhænge altid bede de offentlige kontorer om hjælp og vejledning, for de har pligt til at orientere dig om de regler, der gælder inden for deres områder, lige som de skal give dig praktisk vejledning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil ansøge eller klage over et eller andet. Og rådgivningen vil altid være gratis!

Skulle du i øvrigt ved en fejl komme til at fremsende en ansøgning eller anden henvendelse til en forkert offentlig myndighed, kan du tage det roligt. Den pågældende myndighed skal så vidt det er den muligt videresende dit brev til den korrekte myndighed.

Hvis du i en eller anden sammenhæng har svært ved at finde frem til netop det offentlige kontor, du har brug for, kan du undersøge, om kommunen har oprettet en såkaldt kommuneinformation, dvs. en afdeling der gratis hjælper med at finde frem til de rigtige instanser.

Ligeledes kan du altid rette skriftlig eller telefonisk henvendelse til Statens Informationstjeneste, som gratis skal besvare din henvendelse. Statens Informationstjeneste har adresse i Nørre Farimagsgade 65, 1364 København K, og du kan spørge telefonisk alle hverdage fra kl. 10 til 16 på nummer 33 12 90 12. Du kan også sende Statens Information en E-mail