Hvem hæfter for bilrude, som vor 8-årige søn har smadret?

Vores søn på 8 år er ved et uheld kommet til at beskadige bagruden på en bil med stenkast.

Det er fastslået, at han befandt sig på fritidshjemmets grund, da han kastede stenen, ligesom det er fastslået, at det skete i det tidsrum, hvor han var i fritidshjemmets varetægt.

Hvem skal betale erstatning til bilens ejer. Fritidshjemmets forsikring eller os?

Vi har p.g.a. stram økonomi ikke haft råd til at betale vores familieforsikring, hvorfor denne ikke dækker!

SVAR:

Selv om jeres søn er i fritidshjemmets varetægt, så er barnet selvstændig ansvarlig for sine skadegørende handlinger.

Hvis bilejeren havde en kaskoforsikring, som dækker skaden, kan forsikringsselskabet kun gøre regres mod jeres søn, hvis han har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens § 19. Noget kunne tyde på, at jeres søn har handlet groft uagtsomt, men dette må afhænge af en konkret vurdering.

Der er desuden mulighed for at erstatningsansvaret lempes i medfør af erstatningsansvarslovens § 24 a, som lyder således:

§ 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre.

Denne bestemmelse giver gode muligheder for en lempelse i det foreliggende tilfælde, hvor barnet jo ikke er dækket af en ansvarsforsikring. Også her spiller graden af barnets uagtsomhed en rolle.

I hæfter som forældre for op til i alt 7.500 kr., selv om I ikke har svigtet jeres opsyn.

Der kan snarere blive tale om at pålægge fritidshjemmet et ansvar for svigtende tilsyn, men det må afhænge af de helt konkrete omstændigheder.

Selv om økonomien er stram, gør I klogt i at få barnet dækket i fremtiden ved at betale jeres familieforsikring. Rammer barnet frontruden på en kørende bil, kan det blive en bekostelig affære - ikke at være forsikret.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk