Erstatning til voldsoffer i Århus

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med et godt råd.

Jeg blev for en måneds tid siden udsat for et overfald, og har nu fået underretning om, at sagen kommer i retten. I underretningen står der, at jeg kan søge erstatning hos tiltalte.

Jeg var en tur på skadestuen, og overfaldet har betydet, at jeg har fået to ar på næseryggen, at min næse er stadig øm, og jeg synes jeg til tider har ondt i hovedet og føler mig svimmel. Ved overfaldet blev mit tøj ødelagt, da jeg blødte kraftigt. Hvordan dokumenterer jeg mine krav. Jeg håber, at I kan give mig lidt vejledning, så jeg kan få lidt kompensation for mit tøj og for min nærmest ødelagte ferie.

Mit spørgsmål er nu; hvad kan jeg tillade mig at kræve

Med venlig hilsen

S.N. J.

8000 Århus C

Svar

Du må kunne kræve erstatning for følgende poster:

  1. Ødelagt tøj. Skal erstattes efter regning.

  2. Eventuel tabt arbejdsfortjeneste

  3. Godtgørelse for svie og smerte. Standardtaksten er i 2000 170 kr. om dagen, hvor du har været sengeliggende, og 80 kr. om dagen, hvor du har været oppegående syg. Kan kræves fra skadens dato og frem til den dag, hvor din tilstand er stationær. Kravet skal dokumenteres med en lægeerklæring.

  4. Godtgørelse for varigt men. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de forvoldte ulemper i skadelidtes personlige livsførelse. Der opereres med et detaljeret sæt regler om men-grader, men jeg kan ikke ud fra de givne oplysninger vide, om du er berettiget til men-godtgørelse, og i bekræftende fald hvor meget. Også godtgørelse for vansir udmøntes i en men-grad. Men-graden skal være på mindst 5%. Godtgørelsen udgør i 2000 normalt 3.325 kr. pr. men-grad. Kravet skal dokumenteres med en lægeerklæring.

  5. Renter af dit krav fra skadesdatoen - 5% over discontoen

  6. Udgifterne til sagens behandling, herunder lægeerklæringer.

Du kan formentlig ikke få kompensation for ødelagt ferie.

Overfaldsmanden kan sikkert ikke betale dit erstatningskrav. Da der er tale om en personskade, som er forvoldt ved overtrædelse af straffeloven, kan du få erstatning af statskassen.

Det kræves normalt, at lovovertrædelsen uden unødigt ophold (normalt inden 24 timer) er anmeldt til politiet, og at du som skadelidt under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning.

Kravet skal rejser over for Erstatningsnævnet for voldsofre. Du kan hos politiet rekvirere et særligt ansøgningsskema, som skal afleveres til politiet, som derefter indsender skemaet sammen med sagens akter til Erstatningsnævnet, Erstatningsnævnet, Store Kongensgade 1, 1., 1264 København K, telefonnummer 3391 3500, email erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Hvis du har en ulykkesforsikring, som yder dig erstatning for varigt mén, kan du ikke få erstaning for varigt mén i Erstatningsnævnet.

Jeg vil råde dig til at søge advokatbistand til opgørelse af dit erstatningskrav - både over for voldmanden i retten og over for Erstatningsnævnet. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få tilskud til dine advokatudgifter efter reglerne om udvidet retshjælp. Det kan du læse mere om på emne nr.163.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.