Udbetales førtidspensionen med virkning fra ansøgningstidspunktet?

Jeg fik tildelt førtidspension d. 01.11.2009.

Skal man ikke have udbetaling med tilbagevirkende kraft fra man har ansøgt?

Svar:

Nej, først fra den 1. i måneden efter der er bevilget førtidspension.

Det følger af lovens § 33, stk. 2:

§ 33. Folkepension udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt.
    Stk. 2. Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i § 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde