Må kommunen nægte at udbetale førtidspension under min søns varetægtsfængsling?

Min søn har siddet varetægtsfængslet fra d. 20. marts 2007 og er stadig varetægtsfængslet. 

Kommunen har derfor stoppet udbetaling af social pension fra d. 30. april (den er forudbetalt). Han får stadig udbetalt pensionen fra sit fagforbund. 

Har kommunen ret til at ophøre med udbetaling af social pension?

Svar:

Kommunen har ikke alene ret, men pligt til at standse udbetalingen af pension. Det følger af pensionslovens § 46, som lyder således. 

Indsættes en person til strafafsoning i fængsel eller arresthus, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. 1. og 2. pkt. gælder også varetægtsfængsling.
Stk. 2. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan den pågældende dog af pensionen få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 1. pkt. forlænges.
Stk. 3. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Hvis det er nødvendigt, kan han søge kommunen om at få betalt huslejen, mens han er indsat.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde