Kan jeg kræve at få et aktiveringstilbud, som jeg kan klare?

I min kommune er der så vidt vides kun 1 aktiveringsprojekt, som omhandler oprydning på gader, strande og skove samt anlægsarbejde, alt i alt et tilbud som indeholder hårde fysiske aktiviteter. 

Kan jeg så som "svag" pige med dårlig ryg og nyrestensproblemer bede om at blive fritaget eller sat på et andet/nyt aktiverings projekt?

SVAR:

Ja, det kan du godt. Jeg er dog ikke sikker på det hjælper. Kommunen skal dog finde et projekt du kan klare. Det kan være afgørende, om du betragtes som målgruppe § 2, nr. 2 eller § 2 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den første gruppe er den personkreds der alene har ledighed som problem. Det vil sige, at de er umiddelbar aktiveringsparate. Den anden gruppe har problemer ud over ledighed.

Der skal i forbindelse med afgivelse af tilbud om aktivering udarbejdes en jobplan. Det følger således af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 27, stk. 2:

"I jobplanen beskrives personens beskæftigelsesmål. Med udgangspunkt i personens ønsker og forudsætninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov angiver planen tillige, hvilke tilbud efter denne lov der kan bidrage til opfyldelse af målet.
Stk. 3. Jobplanen skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig."

Der er dog en begrænsning heri jf. samme lovs § 28: 

"For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, kan jobplanens tilbud, uanset § 27, stk. 2, fastsættes af arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet.
Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, kan planen tillige indeholde aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov."

Det er dog klart som det også fremgår af ovenstående bestemmelse, at kommunen kan være nødsaget til at tilbyde dig aktiviteter der kan forbedre din tilstand, således at du efterfølgende kan deltage i aktiveringstilbud.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde