Kan jeg få min skatteansættelse for 1999 og 2000 genoptaget?

D. 05/04-04 henvendte jeg mig til kommunen for at få tilbagebetalt skat for manglende fradrag for børnebidrag i de pågældende indkomstår.

Jeg har nu modtaget et brev, hvor Kommunen oplyser, at tidsfristen for ændringerne er udløbet henholdsvis d 31/12-02 og d 31/12-03, jævnfør skattestyrelseslovens § 34 stk. 2.

Er dette rigtigt eller er der anden mulighed for at få gennemført denne ændring.

SVAR:

Børnebidrag og andre ydelser, der ikke modsvares af tilsvarende modydelser, er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, men ikke fradragsberettigede for yderen. Man har imidlertid fra lovgivers side under visse betingelse gennemført skattefrihed og fradragsret for sådanne ydelser.

 

Fradrag kan dog alene ske i det enkelte år, hvor bidrag er forfaldne og betalte. Dette er hvad man kalder årsindkomstprincippet. Således kan udgifter alene fratrækkes i indkomst fra samme år, hvorfor eksempelvis børnebidrag ydet i 1999 alene kan fratrækkes i indkomst optjent i 1999 og altså ikke i senere indkomstår. Det er her reglerne om skatteretlig forældelse kommer ind i billedet.

 

Reglerne for skatteretlig forældelse findes i Skattestyrelsesloven § 34 (og § 35) og sætter grænser for adgangen til at ændre skatteansættelsen tilbage i tid - både for skatteyderens adgang til genoptagelse og skattemyndighedernes adgang til såkaldt omligning. På dette punkt har lovgiver derimod ikke førend ved lov nr. 410 af 6/2-2003 delt sol og vind lige, idet adgangen til ændring før denne lov var begrænset for borgeren i forhold til myndighederne.

 

For omligning, dvs. myndighedernes adgang til ændring, gælder en frist på 3 år og 7 måneder, idet der som udgangspunkt ikke kan foretages forhøjelser efter 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb. Hertil kommer at varsel om ændring skal meddeles senest den 1. maj i det 4. år. Dvs. for indkomst optjent og udgifter afholdt i året 1999 kan omligning alene ske indtil 1. august 2003 med varsel inden 1. maj 2003 - ændringer indtil 1. august i år kan altså alene ske tilbage til indkomståret 2000 og varsel herfor skulle være meddelt den 1. maj i år. Disse regler er ikke blevet ændret ved den nævnte lovændring.

 

For genoptagelse, dvs. borgerens adgang til ændring, var adgangen hertil indtil gennemførelsen af ovennævnte lovændring begrænset til en frist på alene 3 år, idet man som skattepligtig som udgangspunkt skal begære genoptagelse inden 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Dvs. for indkomståret 1999 skulle genoptagelse være begæret inden 31. december 2002 og for indkomståret 2000 var fristen 31. december 2003. Efter ændringsloven gælder imidlertid samme frister for anmodning om genoptagelse som for myndighedernes meddelelse vedrørende omligning - anmodning indeholdende relevante oplysninger skal være indgivet inden 1. maj i det 4. år. Herefter skulle anmodning om ændring af skatteansættelsen i 1999 være indgivet 1. maj 2003, mens varslet for indkomståret 2000 var 1. maj 2004.

 

Den kommunale skattemyndighed havde ved afslag på genoptagelse for årene 1999 og 2000 hjemmel i de tidligere gældende bestemmelser i Skattestyrelsesloven § 34. De i lov 410-2003 indeholdte ændringer har imidlertid virkning for anmodning om genoptagelse indgivet den 12. marts 2003 eller senere, hvorfor en anmodning om genoptagelse fremsat den 5/4-2004 er rettidig fsva. indkomståret 2000, mens fristen for ændringer i året 1999 er overskredet både efter de tidligere og de nye regler.

 

Afvisningen af genoptagelse med henvisning til, at tidsfristen for indkomståret 1999 var 31. december 2002 er således korrekt. Derimod er afvisningen vedrørende indkomståret 2000 ikke korrekt og skyldes formentlig, at den pågældende kommunale skattemyndighed ikke har været opmærksom på de nye regler og/eller datoen for disses ikrafttræden.

Med venlig hilsen
 
Kelvin Thelin, adv.fm.

Advodan, Holbæk