Kan man få kontanthjælp, hvis man har en pensionsopsparing?

Jeg har nogle spørgsmål, der i deres grundsubstans handler om, hvorvidt det er muligt, at modtage kontanthjælp, hvis man har en pensionsopsparet formue (kapitalpension)?

Skal denne type formue bruges før det er muligt, at modtage kontant- hjælp? Hvordan er reglerne?

Kan man eventuelt forhindre, at en skattebegunstiget pensionsformue bliver tvangsophævet i utide via begunstigelser og hvordan?

Svar:

Der er efter aktivlovens § 15 udstedt en bekendtgørelse herom. Den lyder sådan:

"Socialmin. bek. nr. 55 af 27. januar 1998 I medfør af § 15 i lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik fastsættes følgende:

§ 1. Kommunen ser i en sammenhængende periode på 6 måneder (karensperioden) bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet
til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Tidspunktet regnes fra ansøgningen om hjælp efter lovens § 11.
 Stk. 2. Karensperioden afbrydes, hvis der i en måned ikke udbetales kontanthjælp, og udbetalingen af kontanthjælp herefter genoptages som følge af, at der foreligger en ny ændring af ansøgerens forhold. Genoptages kontanthjælpen, uden at der foreligger en ændring af ansøgerens forhold, er den sammenhængende periode ikke afbrudt, men den periode, hvori der ikke er udbetalt kontanthjælp, medregnes ikke ved opgørelsen af karensperioden. 

§ 2. Kommunen ser efter udløbet af karensperioden bort fra formue i form af kapitalpension m.v., jf. § 1, stk. 1, som ikke overstiger 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr., før afgifter efter pensionsbeskatningsloven samt gebyrer o.l.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998."

Derudover ses der bort fra en likvid formue på 10.000 kr, det dobbelte for ægtepar. Yderligere ses der bort fra formue der bundet til bolig- eller erhvervsmæssige forbedringer. Eks. boligopsparing og/eller uddannelsesopsparing.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde