Har min polske hustru ret til dansk folkepension?

Jeg er gift polsk og min kone er 40 år. Hun har siden 1994 haft fast arbejde. 

Vil hun kunne få nogen form for folkepension som hvis hun var dansk statsborger, hun betaler jo ATP. 

Hvis der er forskel, hvori vil det så være og hvad kan man gøre?

Svar:

Efter den sociale pensionslovs § 2 er retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret. Dette gælder dog ikke personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter det fyldte 65. år, skal bopælskravene være opfyldt ved det fyldte 65. år.

Såfremt din ægtefælle i sin tid fik en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8 ligestilles det med dansk indfødsret.

Det vil sige, at din ægtefælle vil have boet her i 33 år ved folkepensionsalderens indtræden, når hun bliver 65 år. For at få fuld folkepension skal man have boet her i mindst 40 år på tidspunktet for det fyldte 65. år. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt modtager man folkepension i forhold til antal år med bopæl i DK. Det vil sige 33/40 af fuld folkepension.

Det afgørende er ikke hvorvidt man betaler ATP, men bopælstiden. Jeg tror ikke man kan gøre så meget. 

Såfremt Polen bliver optaget i EU, vil din ægtefælle blive ligestillet med andre EU-borgere og derfor berettiget til fuld folkepension, såfremt hun i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

 Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde