Kan jeg fradrage tab på 567.000 kr. på mine unoterede aktier?

Jeg har investeret i et nystartet firma som aktiekapital -  i september 2000 kr. 500.000,- og i august 2001 kr. 67.000,-

Min andel af aktiekapitalen er under 5%. Selskabet er unoteret og har ca. 8 ejere.

Selskabet er konkurs truet. Jeg er ret sikker på at selskabet går i betalingsstandsning inden for  3 måneder.

I denne forbindelse vil jeg bede Dem kommentere, hvordan jeg skal opgøre dette tab på min selvangivelse når tid er.

Er det nødvendigt at realisere tabet ved salg til kurs 0 eller lignende?

Vil en konkurs skattemæssigt være at betragte som et salg/likvidation uden provenu?

Hvilken fradragsmuligheder kunne der være for sådanne et tab og hvordan sikrer jeg mig at det bliver registreret korrekt,  hvis de skal fremføres i f. eks. 5 år?

SVAR:

Du har fradrag for tabet. Hvordan fradraget kan udnyttes afhænger af ejertiden. Er ejertiden mindre end 3 år kan tabet kun modregnes i gevinster på aktier ejet i mindre end 3 år, som du samt din eventuelle ægtefælle har i år eller får i de 5 følgende år.

Er ejertiden mere 3 år, kan du fratrække tabet i aktieindkomsten. Bliver aktieindkomsten negativ, omregnes den negative aktieindkomsts skatteværdi, og denne skatteværdi modregnes i dine øvrige skatter - altså et reelt fradrag.

Mit råd er derfor, at tabet først skal realiseres efter 3 år, så sælg ikke aktierne til kr. 1, medmindre du har gevinster eller udsigt til gevinster på kr. 567.000 på aktier ejet i mindre end 3 år.

Gør du ingenting og går selskabet konkurs, er aktierne først solgt, når konkursbehandlingen er tilendebragt. Konkursbehandling tager tid - ofte flere år, så hvis du læner dig tilbage vil du om et par år have et fradrag på rundt regnes 225.000 til modregning i personlige skatter.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen