Kan jeg få kontanthjælp, når vi har et sommerhus der købt for en erhvervsevnetabserstatning?

Vi er en familie på 2 voksne og 2 mindreårige børn. Vores situation er den at jeg er røget ud af dagpengesystemet efter at have opbrugt kvoten på 4 år og derfor henvist til kontant hjælp. 

Min mand får mellemste førtidspension efter en arbejdsulykke for 4 år tilbage. For den erhvervsevnetabserstatning han modtog købte vi et sommerhus, det gjorde vi til dels fordi han er meget gangbesværet efter ulykken og har svært ved at bevæge sig på bl.a.. trapper. Vi boede dengang på 2 sal. ( i dag har vi fået en stuelejlighed ) Han opholder sig meget i vores sommerhus.

Kommunen har givet afslag på kontanthjælp til mig fordi vi har sommerhuset. Skal kommunen ikke hjælpe os, da det for vores vedkommende kun vil dreje som om hjælp i en begrænsede periode.

Der er mangel på arbejdskraft inde for mit fag, men jeg mangler et kursus, som har en varighed af 12 uger, som jeg har bedt kommunen om at hjælpe mig med at få, så jeg kan komme ud af det offentlige system. og vi igen kan klare os selv.

Mit spørgsmål er nu om det kan være rigtigt med afslaget på det grundlag, når det er et sommerhus der er købt for pågældende erstatning, og om den kan gå ind under paragraf 14.
 
Jeg mener havde pengene stadig stået i banken havde jeg udmærket kunne få hjælpen, men kan det være rigtigt at bare fordi pengene er sat i et sommerhus at vi ingen hjælp kan få.
 
Hvordan ville vores situation se ud, hvis vi solgte sommerhuset ?

Så ville det efter min bedste overbevisning stadig være penge der stammer fra erstatningen.
 
Har vi overhovedet nogle muligheder for at få hjælp nogle steder, da vi under ingen omstændigheder  kan klare os for min mand mellemste pension. 

Jeg håber i kan hjælpe med et svar da jeg ikke nogle steder kan se en tilsvarende sag.

SVAR:

Det er et noget kompliceret område, idet formuen bestående af et sommerhus er købt for din mands erhvervsevnetabserstatning.
 
Ses der på rene typetilfælde er retstilstanden således, at man ikke kan modtage kontanthjælp, såfremt man er i besiddelse af et sommerhus, som ikke tjener til familiens bolig og hvor sommerhuset repræsenterer en værdi, som kan realiseres ved salg eller låneoptagelse. I disse tilfælde kan man enten sælge sommerhuset og leve af provenuet eller belåne det og leve af lånet.
 
Et andet typetilfælde er, at der skal ses bort fra formue i form af en erhvervsevnetabserstatning i relation til modtagelse af kontanthjælp.

Problemet opstår, da sommerhuset træder i stedet for erhvervsevnetabserstatningen.

Retstilstanden er her ikke afklaret. Det vil sige, at der ikke i praksis er afgørelser herom. Det er ikke afklaret, hvorvidt man kan bortse fra formue der består i det, der træder i stedet for erstatningen.
 
Af selve bestemmelsen i aktivlovens § 14, stk. 1 fremgår det, (hovedreglen), at kommunen ikke kan yde hjælp såfremt ansøgeren og dennes ægtefælle har formue der kan dække det økonomiske behov. Det fremgår dog bl.a., at der
skal ses bort fra erhvervsevnetabserstatninger. Der må så også skulle ses bort fra ægtefællens erstatning, når ægtefællens formue inddrages i vurderingen jf. hovedreglen.
 
Jeg vil mene, at kommunen ikke kan forlange en realisation af sommerhuset, idet dette er udtryk for erhvervsevnetabserstatningen. Såfremt erstatningen havde stået i banken skulle kommunen se bort fra denne. Det vil kommunen jo så også skulle, såfremt sommerhuset realiseres og pengene står i banken. Man kan jo heller ikke forlange, at man ikke må anvende erstatningen, men alene lade den blive stående i banken. Når der i følge loven skal ses bort fra erstatningen, så skal man også se bort fra den uanset hvilken form den optræder i. Et andet spørgsmål er om afkastet (renter) af en sådan formue skal fradrages i kontanthjælpen. Dette er der heller ikke taget stilling til.
 
Jeg foreslår derfor, at I oplyser kommunen om ovennævnte, at der er tale om en erhvervsevnetabserstatning som kommunen jf. § 14 skal se bort fra. Hvis dette ikke ændrer på kommunens holdning, så bed om en skriftlig afgørelse og påklag om nødvendigt denne.
 
Noget andet er, at såfremt du bliver betragtet som studerende, kan du ikke oppebære kontanthjælp, medmindre kommunen godkender dette. Studerende er ikke berettiget til kontanthjælp. Jeg ved ikke, om du får SU eller lignende ved kurset. Hvis ikke, kan kommunen godt godkende, at du tager kurset, mens du modtager kontanthjælp.
 
Endelig kan du også søge kommunen om revalidering til kurset. Om du vil kunne få dette ved jeg ikke, da det beror på et skøn. Ved revalidering ses der bort fra egen og ægtefællens formue. En afgørelse herom kan også påklages.
 
Det undrer mig, at kommunen ikke har taget initiativ til revalidering, mens du modtog sygedagpenge i de 4 år. Du kunne jo godt have taget kurset, mens du modtog sygedagpenge.
 
Sidste mulighed så vidt jeg kan se, og ankeinstanserne, hvis det kommer så vidt, ikke giver jer medhold, er at optage lån i sommerhuset og leve af dette lån, indtil du er færdig med kurset og får arbejde.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde