Kan min kæreste, der er svensker, få dansk kontanthjælp?

Jeg skriver til jer fordi min kæreste og jeg flytter til Danmark efter 3 år i London. Min kæreste har ikke boet i Danmark før og han er svensker.

Kan han få bistandshjælp hvis han er så uheldig ikke at finde job i Danmark? Hvor meget kan han få hvis han var nød til at søge bistandshjælp? 

Jeg er dansker og regner med at det vil være nemmere for mig at få arbejde, hvis uheldet er ude, ville jeg have ret til bistandshjælp også?

Ingen af os regner med at dette bliver tilfældet da vi begge er arbejdsnarkomaner, men det er godt at vide hvad vores sikkerhed er, hvis vi skulle være uheldige.

SVAR:

For at svare på det letteste først. Du er berettiget til kontanthjælp mod aktivering, hvis du ikke har noget arbejde og ikke kan forsørge dig selv. Hvis du har formue på over 10.000,- skal denne forbruges, før du kan få kontanthjælp. Da I ikke er gift, vil din samlevers indtægt ikke have indflydelse på din kontanthjælp. Du vil som ikke-forsørger (over børn), hvis du er over 25 år, kunne få 7.711 kr. brutto om måneden.

Med hensyn til din partner stiller sagen sig anderledes. Det følger af aktivlovens (afløser for bistandsloven) § 3, at enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov. Denne hjælp vil typisk være en enkeltbillet til hjemlandet. Det følger af samme bestemmelse stk. 2, at for at få ret til vedvarende hjælp skal modtageren 1) være dansk statsborger eller, 2)EU-borger og være berettiget til ophold efter de fællesskabsretlige regler, eller 3) være omfattet af en aftale efter § 4. I stk. 3 fremgår det, at hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet mere end 1 år eller må påregnes at ville vare mere end 1 år. Der er indgået konvention mellem Danmark og de andre nordiske lande.

Din partner er således omfattet af både EU-reglerne og den nordiske konvention. Efter EU-reglerne har han ret til ophold i Danmark i 3 måneder, og 6 måneder hvis han søger arbejde. Som nordisk statsborger har han ubegrænset ret til ophold i Danmark.

Efter EU-reglerne vil der formentlig, såfremt din partner ikke inden de 6 måneder får arbejde i Danmark, blive stillet krav om, at han kan forsørge sig selv.

Efter konventionen og aktivloven vil han efter ca. 9 måneder blive indberettet til Den Sociale Sikringsstyrelse med henblik på dennes stillingtagen til en evt. hjemsendelse.

Det fremgår dog af vejledning om kommunernes medvirken i sager om udlændinge, at nordiske statsborgere, som har fast bopæl her i landet, skal normalt anses for at bo her med henblik på varigt ophold, medmindre der foreligger holdepunkter for andet, for eksempel gennem den pågældendes egne tilkendegivelser af, hvad formålet med opholdet er.

Jeg kan derfor kun udtale, at der er stor sandsynlighed for at din partner ikke bliver hjemsendt. Du kan evt. forespørge i Den Sociale Sikringsstyrelse.

Hvis I bliver gift kan han ikke hjemsendes.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde