Hvad sker der, hvis jeg flytter til Flensburg?

Jeg er tæt ved at flytte til Tyskland men arbejder stadig i Danmark og har derfor følgende spørgsmål :

* Hvor skal der betales skat?
* Hvad med a-kasse?
* Hvad med fradragsberettigede renter til huslån osv.?
* Er det lovligt at lade min kæreste bo i mit nuværende hus i Danmark, selvom hun ikke er medejer.?
* Hvad med kørselsfradrag ( Flensburg - Haderslev - retur )?
* Hvad med efterlønsbidrag?
* Må jeg bruge min tysk indregistrerede bil til kørsel i Danmark?
* Må jeg overnatte hos min kæreste i Danmark?
* Ved du om der p. t er nogle skattemæssige fordele ved at flytte til Tyskland som jeg bør være opmærksom på ?

Jeg takker for en god service.

Svar:

Hvis du flytter til Tyskland for at arbejde, men samtidigt beholder dit hus i Danmark, hvor din kæreste vil blive boende gælder følgende regler:

Du vil fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Det skyldes, at du anses for at have bopæl i Danmark, når din kæreste bliver boende i jeres fælles hjem (uanset det kun er dig, som ejer huset). Som fuldt skattepligtig til Danmark skal du betale sædvanlig dansk skat af alt, hvad du tjener i Danmark eller andre steder i verden. Du skal dermed fortsat betale skat i
Danmark.

Hvis din arbejdsgiver ikke er tysk (f.eks. hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver) og hvis dit ophold i Tyskland i et kalenderår er færre end 183 dage i alt, kommer du ikke til at betale skat i Tyskland. Hvis din løn betales af en tysk filial af en dansk arbejdsgiver, anses du for at have en tysk arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver er tysk og/eller hvis du kommer til at tilbringe mere end 183 dage i et kalenderår i Tyskland, vil du blive beskattet i Tyskland af din løn. Det betyder som udgangspunkt, at du skal betale skat i begge lande af din tyske løn. Der findes dog nogle regler i en aftale mellem Danmark og Tyskland, ifølge hvilke Danmark er forpligtet til at nedsætte den danske beskatning. Eksempel: Hvis du tjener 100 kroner i Tyskland, vil Danmark pålægge en skat på ca. 50 kr. og Tyskland vil pålægge en skat på ca 40 kr. Det er jo ikke rart og derfor er Danmark forpligtet til at nedsætte skatten med 40 kr. således at du kommer til at betale "normal" dansk skat. Systemet i aftalen mellem Danmark og Tyskland er således, at man kommer til at betale den højeste skatteprocent i de to lande. Der er med andre ord ikke en egentlig skattefordel ved at blive beskattet i Tyskland, når man samtidigt er fuldt skattepligtig til Danmark, da din skat reelt bliver den samme som hvis Tyskland ikke beskatter dig.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kommer til at betale AM- og SP-bidrag af din tyske løn, hvis din arbejdsgiver ikke er dansk. Det betyder, at du sparer 3,63% af den indkomst, som overstiger ca. 270.000 kr. pr. år. Samtidigt undgår du de høje tyske sociale afgifter, hvis du forbliver omfattet af dansk social sikring. I den forbindelse anbefaler jeg, at du kontakter den Sociale Sikringsstyrelse i København.

Du kan fortsat være medlem af en dansk A-kasse, da du ikke opgiver din fulde skattepligt og du kan fortsat fratrække kontingentet, medmindre du bliver hjemmehørende i Tyskland. Det er der ikke nogen sandsynlighed for at du bliver, når din kæreste bliver boende i jeres hjem og du ofte vil komme til Danmark på weekends m.v. Tilsvarende gælder efterlønsbidraget.

Hvis dit hjem i Haderslev fortsat er dit egentlige hjem (uanset du måske har en lille lejlighed i Flensburg), vil du kunne fratrække befordring mellem hjem og arbejde for de dage, hvor du faktisk har kørt strækningen. Husk i den forbindelse at gemme så megen dokumentation som muligt for, at du faktisk har kørt (benzinkvitteringer m.v.). Jeg kan også anbefale at du fører et egentligt regnskab med din kørsel, således at du noterer ned for hver gang du kører. Selvom man kan argumentere med, at et kørselsregnskab er ensidigt udarbejdet af dig selv, er det bedre end ingenting, den dag, hvor skattemyndighederne stiller dig til regnskab for dine befordringsfradrag. Vær opmærksom på, at du indretter din folkeregisteradresse i overensstemmelse med det reelle. Således hvis du reelt flytter til Tyskland og indretter dig i en lejlighed dernede, så bør du anmelde flytning til kommunen. (Det ændrer principielt ikke ved din status som fuldt skattepligtig) Hvis din tyske bolig derimod mere får karakter af et sted du kan overnatte i løbet af ugens arbejdsdage, bør du lade din folkeregisteradresse blive i Danmark. Hvis du reelt flytter fra Haderslev til Flensburg og melder dette til folkeregistret, vil du næppe få godkendt kørselsfradrag, hvorimod det skattemyndighederne ikke kan fratage dig et kørselsfradrag, hvis du reelt bliver boende i Haderslev og blot har nogle overnatninger i Flensburg.

Hvis du reelt flytter til Tyskland og ændrer din adresse hos folkeregistret, kan du køre i din tysk indregistrerede bil i Danmark. Din kæreste, som bliver i Danmark må derimod ikke køre i bilen, da det vil betyde, at bilen er hjemfalden til dansk registrering. I den forbindelse må du være opmærksom på, at myndighederne har mulighed for at efterprøve, om du reelt bor i Danmark. Hvis toldmyndighederne når den konklusion, at du reelt bor i Danmark, vil din tyske bil være registreringspligtig i Danmark, hvilket jo kan gøre bilen ganske dyr. Jeg foreslår, at du kontakter din told- og skatteregion på dette punkt, hvis du ønsker at købe en tysk registreret bil.

Din kæreste må gerne blive boende i huset. Da du stadig har rådighed over huset og da hun stadig er din samlever, uanset du tilbringer mange dage i Flensburg, vil du ikke blive anset som udlejer af fast ejendom. Du vil stadig være forpligtet til at betale ejendomsværdiskat i Danmark. 

Til slut vil jeg sige, at der er så mange spørgsmål forbundet med det at tage job i udlandet, at jeg må anbefale dig at søge bistand hos en advokat eller revisor med kendskab til udlandsbeskatning og de dermed beslægtede problemstillinger. Det skyldes, at en vejledning som her alene er generel og ikke kan tage højde for alle de konkrete forhold, som gælder lige præcist for dig og din samlever.

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.