Hvornår forældes skattegæld?

Kun et enkelt spørgsmål. Bliver skattegæld nogensinde forældet?

SVAR

Skattegæld forældes, når der er forløbet 3 år fra forfaldstid. Dette følger af forældelsesloven fra 2007

Forældelsen afbrydes for det første, hvis du som skyldner anerkender gælden - enten udtrykkeligt eller stiltiende. Indgår du en afdragsordning, indebærer dette en anerkendelse, og det samme gælder, hvis du søger om henstand. Der løber en ny 3-års forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor du misligholder afdragsordningen eller fra henstandsordningens udløb.

Forældelsen afbrydes desuden ved retsforfølgning - f. eks. anmodning om udlæg eller ved anmeldelse i et konkursbo.

Skattekrav forældes desuden, når der er gået 10 år efter stiftelsen af kravet. Det er yderst sjældent at denne regel har selvstændig betydning.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg