Må skattevæsenet hæve på min bankkonto?

Dette er et vanskeligt spørgsmål. Men alligevel. Der kan jo være andre i lignende situationer.

Jeg er efter mange års tovtrækkeri blevet overbevist om, at de nyligt afsluttede årsopgørelser for 1991-1994 er rigtige efter loven. Det betyder imidlertid, at skattevæsenet har ændret så mange gange, at der er fejl i deres egen opfattelse af slutsaldoen, de mener jeg skylder penge og omvendt har jeg over 40.000 til gode hos dem. Det utrolige er, at det vil de overhovedet ikke indrømme eller bare forsøge at rydde op i.

Den ene kommune henviser til den anden (jeg er flyttet en del rundt). Min nuværende kommune Nordborg, er ude af stand til at gribe ind, da tidligere posteringer er låst for den efterfølgende, siger de?

Landsskatteretten vil ikke tage en sag, hvor der ikke foreligger en henvisning til ankemulighed. Yderligere er pålagt betydelige morarenter, selv om jeg ved den endelige opgørelse faktisk kan vise, at jeg hele tiden har haft et tilgodehavende. Jeg er undervejs blevet udsat for meget, bl.a. hævning fra min bankkonto uden varsel. Det siger de, at det må de godt iflg. retsplejeloven §486. Ja men der burde da vel være et gran af sandsynliggørelse bag det skøn. Men nej. Al skat i Danmark hviler på skøn, og vi er uden retsbeskyttelse.

Er der kun pressen tilbage?

Jørgen Larsen,

Rytterhaven 14,

6430 Nordborg. 74451717.

PS: Skriv til mig hvis du har en lignende situation.

SVAR

Kommunen kan da ikke hæve på din bankkonto uden dit samtykke.

Retsplejelovens § 486 handler om noget helt andet. Den lyder således

Anmodning om tvangsfyldbyrdelse kan først indgives efter udløbet af de i §§ 480-484 nævnte frister. Forkyndelse af meddelelse efter § 493, stk. 3, kan tidligst ske dagen efter sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 2. Fogedretten kan dog bestemme, at et krav skal kunne fuldbyrdes, selv om fristerne i §§ 480-485 endnu ikke er udløbet, eller selv om forkyndelse af meddelelse efter § 493, stk. 3, ikke er sket, hvis skyldneren samtykker, eller det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Det samme gælder, hvis en dom er anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb. Fuldbyrdelsen kan betinges af forudgående sikkerhedsstillelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg