Hvor lang tid har kommunen til at behandle pensionsansøgning?

Hvor lang tid må der gå fra en pensionsansøgning er afleveret, til den er behandlet af kommunen?
 
Jeg har været igennem lægeundersøgelser og på revalideringenSvar:

I forbindelse med ansøgninger om førtidspension skal der skelnes mellem tidspunktet for ansøgningens indgivelse, og tidspunktet for kommunens beslutning om at påbegynde en sag om førtidspension.

Kommunalbestyrelsen skal i følge retssikkerhedslovens § 3 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, fra ansøgningens indgivelse til beslutning om en påbegyndelse.
 
Der er ikke i lov fastsat, hvor lang tid fristen må være, andet end at kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt.
 
Dette er en generel frist, men den får den betydning, at såfremt kommunen ikke kan overholde fristen i den konkrete sag, skal borgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.
 
En beslutning om påbegyndelse er en afgørelse.

Anderledes er det, såfremt kommunen har truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension.
 
Der er en lovbunden frist for, at afgørelsen om førtidspension skal være truffet senest 3 måneder fra tidspunktet, hvor man har besluttet at påbegynde sagen om førtidspension.
 
Kan kommunen ikke inden de 3 måneder træffe en afgørelse om førtidspension, skal borgeren have en redegørelse om årsagen hertil, samt oplysning om, hvornår der kan forventes truffet en afgørelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde